Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-18.htm

5 januari 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 18

Steeds meer apotheken bieden instellingen en patiënten de mogelijkheid om geneesmiddelen in een weekdoseersysteem aangeleverd te krijgen. De wekelijks te gebruiken geneesmiddelen worden hierbij per patiënt, per dag en per moment van inname verpakt in een tray of blisterverpakking. Op iedere afzonderlijke verpakking staat informatie vermeld omtrent de dag, de datum, het tijdstip waarop de geneesmiddelen ingenomen moeten worden, de namen van de te gebruiken geneesmiddelen en de hoeveelheden van de te gebruiken geneesmiddelen.

Het belangrijkste kwalitatieve voordeel van deze systemen is, dat het geneesmiddelengebruik overzichtelijker, betrouwbaarder en beter te controleren is. Met andere woorden het geneesmiddelengebruik van de patiënt kan beter bewaakt worden. Daarnaast dragen de systemen ertoe bij dat er in instellingen minder kans op afleverfouten bestaat en dat instellingen geen onnodige geneesmiddelenvoorraden meer hoeven aan te houden. Tenslotte kan in instellingen de spillage van geneesmiddelen drastisch worden teruggedrongen en is het verplegend personeel aanmerkelijk minder tijd kwijt met het uitzetten van de geneesmiddelen.

Uit onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat in januari 1997 24 procent van alle openbare apotheken in enigerlei vorm in weekdoseersystemen voorziet. In het voorafgaande jaar bedroeg dit aandeel nog geen 10 procent. De weekdoseersystemen hebben in de afgelopen periode dus aanmerkelijk in populariteit gewonnen.

Een derde van de apotheken verstrekt slechts weekdoseersystemen aan 1 tot 10 patiënten. Dit betreft vrijwel uitsluitend apotheken die alleen patiënten beleveren die niet in een instelling zijn opgenomen. Gemiddeld verzorgen de apotheken die in weekdoseersystemen voorzien 45 gebruikers. Januari 1997 maakten in Nederland 16.500 personen gebruik van een weekdoseersysteem Signalen uit het veld duiden op een verdere toename van het aantal gebruikers in de loop van 1997.

Met de groeiende populariteit van weekdoseersystemen neemt het belang van een passende apotheekvergoeding bij weekafleveringen toe. Als de geneesmiddelenvoorziening plaatsvindt in de vorm van weekafleveringen, worden er door de apotheek aanmerkelijk meer kosten gemaakt dan bij de reguliere receptafhandeling. De meeste apothekers zoeken hiervoor financiële compensatie door frequenter de receptregelvergoeding in rekening te brengen. Vooralsnog wordt hierbij niet een eensluidende lijn aangehouden. Van de apotheken die in weekafleveringen voorzien brengt 34,9 procent bij iedere weekaflevering de receptregelvergoeding in rekening. 17,8 procent van de betrokken apotheken brengt tweewekelijks de receptregelvergoeding in rekening, terwijl 27,4 procent dit maandelijks doet. 19,9 procent van de apotheken verdisconteert de kosten op een totaal andere wijze. Het meermalen in rekening brengen van een receptregelvergoeding biedt de individuele apotheker in eerste instantie compensatie voor de meerkosten die met weekdoseersystemen gemoeid zijn. In de praktijk zal het er echter op neerkomen dat de meerkosten van de weekdoseersystemen worden verdeeld over het collectief van openbare apotheken. Als apothekers patiënten extramuraal van weekafleveringen voorzien en ter compensatie van de hogere verwerkingskosten frequenter de receptregelvergoeding in rekening brengen, zal het totaal aantal receptregels toenemen. Dit hogere aantal receptregels leidt via een verhoging van de rekennorm in de tariefformule tot een lagere receptregelvergoeding.

Er dient feitelijk een aparte tariefstelling voor weekafleveringen bij het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg te worden gerealiseerd. Het belang hiervan wordt echter tot nog toe onvoldoende door de zorgverzekeraars onderkend.

Apotheken die in weekdoseersystemen voorzien

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top