Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-08.htm

25 februari 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 8

Aan het begin van dit jaar heeft het College voor de Tarieven in de Gezondheidszorg (CTG, voorheen het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) de receptregelvergoeding die openbare apotheken maximaal in rekening mogen brengen bij het afleveren van receptgeneesmiddelen verhoogd van ƒ 11,20 (excl. BTW) naar ƒ 11,85 (excl. BTW). Deze bijstelling volgt uit het convenant dat de Minister van Volksgezondheid en de KNMP op 8 oktober 1999 gesloten hebben. In samenhang met de verhoging van het kortingspercentage dat apothekers verplicht moeten doorberekenen in de geneesmiddelenprijzen tot 6,82%, voorziet dit convenant in een stapsgewijze verhoging van het tarief gedurende een periode van drie jaar.

Verwarring

Hoewel de nieuwe receptregelvergoeding al enige tijd van kracht is, blijkt er bij veel apothekers en financieel adviseurs nog de nodige verwarring te bestaan over de samenstelling van de receptregelvergoeding. Deze verwarring richt zich op de opbouw van de praktijkkostenvergoeding, de verhoging van de rekennorm en de verrekening van de stimulansinkomsten.

Praktijkkostenvergoeding

De praktijkkostenvergoeding voor de door het CTG gedefinieerde normapotheek is gestegen van ƒ 569.000 naar ƒ 677.000. Dit betreft de eerste tranche binnen de herijkingsperiode van drie jaar. Pas in het jaar 2002 zal de praktijkkostenvergoeding gelijk zijn aan het finale bedrag dat de KNMP is overeengekomen met de minister van VWS. Ook in de huidige situatie blijft de apotheker dus in zekere mate afhankelijk van inkoopvoordelen teneinde de financiële exploitatie van de apotheek rond te kunnen krijgen (bovenop de korting van 6,82% die de apotheker verplicht moet doorberekenen). Omdat de toedeling van de extra praktijkkostenvergoeding gefaseerd plaatsvindt, mag men bij de beoordeling van de eigen kostencijfers de huidige vergoeding per kostenpost (tabel 1) slechts een indicatief karakter toekennen.

Structuur

Dit jaar zullen de KNMP, de zorgverzekeraars en de overheid een poging doen om tot een nieuwe tariefstructuur voor apothekers te komen. Het streven is gericht op een structuur die minder gevoelig is voor toe- of afname van het geneesmiddelengebruik, waarbij zorgvernieuwende activiteiten zoals farmaceutische patiëntenzorg gestimuleerd wordt.

Hierop vooruitlopend zijn de KNMP en het Ministerie van VWS overeengekomen dat - zolang het huidige systeem van receptregelvergoeding nog bestaat - de receptregelvergoeding jaarlijks wordt gecorrigeerd voor de toename van het aantal receptregels. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het afhandelen van meer receptregels leidt tot meer werkzaamheden en dus meer kosten in de apotheek. In lijn met de huidige toename van het aantal receptregels is de rekennormpraktijk verhoogd van 66.200 receptregels naar 72.100 receptregels. De rekennorm representeert de zuivere brutowinst (excl. stimulans en inkoopvoordelen) die wordt gerealiseerd bij WTG-geneesmiddelen, Buiten-WTG-geneesmiddelen, hulpmiddelen en handverkoop. Van de 72.100 receptregels hebben ongeveer 56.000 regels direct betrekking op het WTG-segment.

Stimulansopbrengst

Sommige financieel adviseurs wekken de indruk dat de stimulansregeling - de regeling die het afleveren van generieke en parallelgeïmporteerde geneesmiddelen bevordert - niet meer van kracht is. Dit is pertinent onjuist. De stimulansregeling blijft zoals deze was. Wel is het zo, dat de stimulansopbrengst nu als apotheekinkomsten wordt meegewogen bij de vaststelling van het tarief. De Minister heeft eind vorig jaar in een aanwijzing aan het CTG gesteld, dat hiervoor een vast bedrag van ƒ 23.000 dient te worden ingeboekt.

Tabel 1: opbouw receptregelvergoeding per 1 januari 2000

Normapotheek (ƒ)

Per receptregel (ƒ)

Personeelskosten

406.224,-

 5,64

Huisvestingskosten

97.525,-

1,35

Algemene kosten

86.073,-

1,20

Computerkosten

28.690,-

0,40

Rente

26.124,-

0,36

Afschrijvingen

21.907,-

0,30

Autokosten

9.988,-

0,14

Norminkomen apotheker

182.326,-

2,53

Totale vergoeding

858.857,-

11,92

Stimulansopbrengst

-23.000,-

-0,32

Naverrekening 1998/1999

0,25

11,85

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top