Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-16.htm

20 april 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 16

De populariteit van de opleiding farmacie aan de universiteiten van Utrecht en Groningen loopt terug. Nadat zich in 1998 nog 320 eerstejaarsstudenten aanmeldden voor de opleiding, liep dit aantal in 1999 terug tot 245. Dit betreft dit een teruggang van ruim 23%. In 2000 meldden zich bij de faculteiten farmacie slechts 198 studenten als eerstejaars aan. Dit is 19% minder dan in het voorgaande jaar en tevens het laagste aantal van het afgelopen decennium. De universiteiten geven aan dat de daling verband houdt met het verruimen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde. In reactie op het huidige tekort aan huisartsen is de numerus fixus voor de studie geneeskunde voor drie jaar met 390 plaatsen verhoogd van 2.010 naar 2.400 opleidingsplaatsen. Veel scholieren die in het verleden werden uitgeloot voor de studie geneeskunde kozen als alternatief voor de studie farmacie.

Studentes in de meerderheid

Aan het begin van dit jaar stonden er 1.685 studenten bij de studie farmacie ingeschreven. Een jaar daarvoor telde Nederland nog 1.813 studenten farmacie. Dit betekent dat de totale studentenpopulatie, na een daling in 1999, verder is gedaald in 2000. Ongeveer tweederde van de studenten farmacie volgt de studie in Utrecht. De overigen studeren aan de universiteit van Groningen. Binnen de studie farmacie hebben de dames de overhand: 55% van de studenten is vrouw. Deze verhouding is constant voor zowel de totale populatie als de groep eerstejaars.

Opleving in aantal nieuwe apothekers

Nadat het aantal studenten dat afstudeerde als apotheker was teruggevallen van 254 personen in 1998 tot 143 personen in 1999, toonde hun aantal in 2000 een (tijdelijke) opleving. In het afgelopen jaar legden 192 personen met goed gevolg het apothekersexamen af. Velen van hen zijn hun studie in 1994 of 1995 begonnen, een periode waarin de studie farmacie uitermate populair was. Tweederde van deze afgestudeerden is vrouw. Van de nieuwe apothekers kozen ongeveer 130 apothekers voor een functie binnen de openbare farmacie. Per saldo is de toename van het aantal werkzame apothekers binnen de openbare farmacie het afgelopen jaar uitgekomen op 139 apothekers. Dit betekent dat er in 2000 geen sprake is geweest van een hoge uitstroom van apothekers, zoals in het daaraan voorafgaande jaar het geval was. Toch is deze beperkte instroom van nieuwe apothekers onvoldoende om het huidige tekort aan apothekers te kunnen ondervangen. Ondanks de opleving in nieuwe apothekers op de korte termijn, verwacht de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) dat op de lange termijn de afname in de toestroom tot de opleiding farmacie het tekort aan apothekers zal vergroten.

Figuur 1: aantal eerstejaarsstudenten farmacie

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: studenten farmacie en nieuwe apothekers in Nederland in 2000

Groningen

Utrecht

Totaal

Ontwikkeling  
totaal t.o.v. 1999

Vóór propedeuse156 366 522 12,5%
Na propedeuse335 455 790 -21%
Doctorandi 124249 373 7%
Totaal 615 1.0701.685-7%
Apothekersexamen 65 127 192 34%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top