Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.7 Percentage patiënten met een aflevering van methotrexaat in december 2019 met een vastlegging voor opt-in

1.7 Percentage patiënten met een aflevering van methotrexaat in december 2019 met een vastlegging voor opt-in

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek,  Apotheekhoudende Huisarts, Dienstapotheek

Rapportageperiode

December 2019

Aanleiding

Voor een volledig medicatieoverzicht van zijn patiënten dient de apotheekhoudende elektronisch gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. Voor een dergelijke ‘opt-in’ is de toestemming van de patiënt nodig.  Op dit moment wordt deze toestemming of afwijzing  voor ‘opt-in’ nog niet structureel vastgelegd.  Aan de hand van een voorbeeld (methotrexaat) wordt geïnventariseerd in hoeverre de gegevensuitwisseling voor deze patiënten met andere zorgverleners geborgd is, op basis van de door u vastgelegde toestemming of afwijzing hiervoor.

Indicator

Wat is het percentage patiënten met een aflevering van methotrexaat in december 2019 met vastgelegde informatie m.b.t. toestemming of afwijzing voor ‘opt-in’?

 

Voor OA: Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Methotrexaat: L04AX03, L01BA01

Aflevering

Verstrekking van ‘medicatie’ in december 2019

Selectie

A: Aantal patiënten met een aflevering van ’medicatie’ in december 2019

B: Aantal patiënten uit A met vastgelegde informatie m.b.t.  toestemming of afwijzing voor ‘opt-in’.

Percentage

B/A

Toelichting

Voor deze indicator geldt een aangepaste rapportageperiode. Bij het bepalen van deze periode is per indicator rekening gehouden met het aantal patiënten per apotheek in de noemer (tenminste 1 patiënt per apotheek en een gemiddelde van maximaal 15 patiënten per apotheek).

De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Op initiatief van de werkgroep bij deze indicatoren set  houdt deze eerste stap in om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode die betekenisvolle informatie kan opleveren.
1. Selecteer alle personen met een aflevering van methotrexaat in december 2019 (noemer). Raadpleeg eventueel de KNMP/SFK webrapportage KISS.
2. Achterhaal voor deze personen of is vastgelegd dat zij al dan niet toestemming hebben verleend (teller).
3. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere MTX gebruikers na in 2019.  U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.

3. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere MTX gebruikers en het proces medicatiebewaking na en neem vervolgens maatregelen om herhaling te voorkomen.

 

Voor deze indicator worden alle afleveringen van methotrexaat meegenomen, ongeacht de dosering. Voor patiënten die met dit middel worden behandeld, is het heel belangrijk dat de apotheekhoudende over een volledig medicatiedossier beschikt.

Met vastlegging van de informatie m.b.t. toestemming of afwijzing voor ‘opt-in’ wordt bedoeld dat de patiënt door de apotheekhoudende is gevraagd om toestemming voor opt-in en dat de reactie van de patiënt hierop is vastgelegd in het AIS – los van het feit of de patiënt deze toestemming uiteindelijk heeft verleend.

Doorontwikkeling
Er wordt gewerkt aan  een makkelijke manier om de reactie van de patiënt  op een opt-in uitnodiging in  de systemen vast te leggen en te achterhalen. Er wordt nagedacht over een MFB bij methotrexaat om een opt-in verzoek te borgen.

Onderbouwing

Multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, LESA ‘Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn’

Type indicator

Proces

Back to top