Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 2.2 DM2 patiënten met een RAAS-remmer zonder combinatie van een ACE-remmer en ARB

2.2 DM2 patiënten met een RAAS-remmer zonder combinatie van een ACE-remmer en ARB

Indicator 2.2DM2 patiënten met een RAAS-remmer zonder combinatie van een ACE-remmer en ARB
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek en Apotheekhoudende huisarts
RapportageperiodeKalenderjaar 2021
AanleidingIndien een remmer van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) nodig is, dient een combinatie van Angiotensine Converterend Enzym (ACE)-remmer en een AngiotensineReceptorBlokker (ARB) te worden vermeden.
IndicatorLigt voor diabetes type 2 patiënten met een RAAS-remmer het percentage patiënten dat hierbij geen combinatie krijgt van ACE en ARB boven of gelijk aan de ondergrens van 90%? Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.
MedicatieNon-insuline bloedglucose verlagende middelen: A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX) RAAS-remmers: C09
ACE-remmer: C09A, C09B
ARB: C09C, C09D
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden.
GebruikerMet gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik is geregistreerd wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ ‘non-insuline bloedglucose verlagende middelen’ en twee middelen uit de groep ‘antihypertensiva’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
Selecties
  • Inclusie: ‘gebruiker’ non-insuline bloedglucose verlagende middelen.
  • A: ‘gebruiker’ ‘RAAS-remmer’.
  • B: Patiënten uit ‘A’ zonder ‘tegelijk gebruik’ van een ‘ACE-remmer’ en ‘ARB’.
PercentageB/A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
StreefwaardeRichting 100%
ToelichtingVoor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2018. Deze ondergrenzen zijn bepaald op basis van de mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren is uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld. De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Apotheken met tenminste 30 patiënten in de noemer kunnen onderling vergeleken worden voor deze indicator.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes
Type indicatorProces (met een ondergrens)
Back to top