Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Generiek rukt verder op

Generiek rukt verder op

15 maart 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 11

Openbare apotheken leveren steeds vaker generieke geneesmiddelen af. In 2001 is 53 miljoen keer een merkloos geneesmiddel op recept afgeleverd. In vier jaar tijd is er sprake van een toename van 40%. Het aantal op voorschrift verstrekte specialités steeg in dezelfde periode van 48 miljoen tot 54 miljoen. Qua aantal verstrekkingen houden generiek en specialité elkaar nu bijna in evenwicht. Naast Nederlands specialité gingen er het afgelopen jaar in ons land nog eens 9 miljoen parallelgeïmporteerde merkgeneesmiddelen over de apotheekbalie (figuur 1).

Uit patent

Nieuw ontwikkelde merkgeneesmiddelen worden bij introductie op de markt beschermd door een octrooi. Op het moment dat het octrooi vervalt, kunnen merkloze varianten van het betreffende geneesmiddel op de markt worden gebracht. Bij die receptgeneesmiddelen waarvan generiek beschikbaar is, is het marktaandeel van generiek inmiddels gelijk aan 87%. Het uit patent lopen van een aantal veelgebruikte geneesmiddelen is de belangrijkste verklaring voor de opmars van merkloze geneesmiddelen gedurende de afgelopen paar jaar. Hierbij gaat het onder meer om ranitidine (1997, remt de maagzuurproductie), enalapril/enalaprilaat (1999, te gebruiken bij hoge bloeddruk), fluoxetine (1999, te gebruiken bij depressie) en paroxetine (2001, te gebruiken bij depressie). In november 2002 verloopt het octrooi op de maagzuurremmer omeprazol. Aan dit geneesmiddel wordt in ons land momenteel het meeste geld uitgegeven: € 214 miljoen in 2001.

Lagere prijzen

In het verleden waren generieke geneesmiddelen substantieel goedkoper geprijsd dan de originele merkgeneesmiddelen. In de eerst helft van de jaren negentig was een prijsvoordeel van 20% meer regel dan uitzondering. Door wettelijke prijsmaatregelen zoals de invoering van wettelijke maximumprijzen en de aan apothekers opgelegde claw-backmaatregel zijn de onderlinge prijsverschillen tussen specialité en generiek teruggelopen tot nauwelijks 4%. Leveranciers van generieke geneesmiddelen concurreren vooral op basis van inkoopvoordelen. In het Akkoord op Hoofdlijnen zijn de minister van Volksgezondheid en de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, overeengekomen zich te zullen inzetten voor het bevorderen van prijsconcurrentie. Sinds december 2001 voeren de KNMP en het Ministerie van VWS intensief overleg over concurrentiebevorderende maatregelen die nog dit jaar hun beslag moeten krijgen. De maatregelen zouden in het bijzonder bij generieke geneesmiddelen moeten leiden tot een lagere prijsstelling. Het overleg tussen de KNMP en VWS loopt parallel aan initiatieven van enkele zorgverzekeraars. Deze initiatieven richten zich onder meer op het maken van separate inkoopafspraken rond geneesmiddelen die binnen afzienbare termijn uit octrooi lopen zoals het al eerder genoemde omeprazol.

Het juiste perspectief

Hoewel bij generieke geneesmiddelen substantiële prijsverlagingen haalbaar lijken, dienen deze besparingsvooruitzichten wel binnen het juiste perspectief geplaatst te worden. Van de totale uitgaven aan farmaceutische hulp heeft ‘slechts’ 16% betrekking op generieke geneesmiddelen. De meeste kosten en de belangrijkste kostenstijgingen zijn toe te schrijven aan nieuwe merkgeneesmiddelen die beschermd worden door een octrooi.

Figuur 1: door openbare apotheken verstrekte geneesmiddelen onderscheiden naar inkoopkanaal (in miljoenen voorschriften)

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top