Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Zorgvernieuwend tarief

Zorgvernieuwend tarief

10 januari 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 2

Het College voor Tarieven in de Gezondheidszorg (CTG) heeft per 1 januari 2002 de receptregelvergoeding die openbare apotheken in rekening mogen brengen bij het afleveren van een receptgeneesmiddel verhoogd van € 5,65 naar € 6,00. De verhoging vloeit voort uit het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Minister van Volksgezondheid in oktober 1999 heeft gesloten met de KNMP. In dit akkoord is onder meer overeengekomen dat apotheekhoudenden in 2002 een bedrag van € 193 miljoen aan inkoopvoordelen zullen doorberekenen in de prijzen van de receptgeneesmiddelen in ruil voor een verhoging van de receptregelvergoeding met een bedrag van € 50 miljoen.

Aan de verhoging van de receptregelvergoeding is een voorwaarde verbonden. De KNMP is met Zorgverzekeraars Nederland overeengekomen dat openbare apotheken alléén het volledige tarief van € 6,00 in rekening mogen brengen, als de apotheker in kwestie vóór 1 juni 2002 een jaarplan indient bij de belangrijkste regionale zorgverzekeraar. Het is de bedoeling dat de apotheker in dit jaarplan doelstellingen vastlegt op het gebied van zorgvernieuwing, doelmatigheid, kwaliteit of patiëntgeoriënteerde zorg. Als medio 2002 blijkt dat een apotheker niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, mogen de zorgverzekeraars met terugwerkende kracht € 0,16 per receptregel bij de betreffende apotheek naverrekenen. Voor de tweede helft van 2002 geldt voor deze apothekers bovendien een navenant lagere receptregelvergoeding.

Praktijkkostenvergoeding

Het CTG heeft de praktijkkostenvergoeding voor de door haar gedefinieerde normapotheek bijgesteld van € 332.700 naar € 362.300. Van de verhoging van € 29.600 betreft € 12.350 het bedrag dat de apotheken toegekend krijgen mits zij tijdig een jaarplan indienen. De verdere verhoging met € 17.250 is terug te voeren op de prijscompensatie die het CTG heeft vastgesteld voor de jaren 2001 en 2002 (voorcalculatorisch).

Norminkomen

Het norminkomen voor de openbare apotheker is voor het jaar 2002 vastgesteld op € 91.378. Dit bedrag omvat naast een brutojaarsalaris van € 64.673 (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen en inhoudingen) aanvullende componenten als een pensioenvoorziening, overhevelingstoeslag, interim-uitkering ziektekosten en invaliditeitsvoorziening (figuur 1). Op dit moment wordt in CTG-verband onderzocht of het norminkomen van apothekers en andere vrijeberoepsbeoefenaren in de zorg dient te worden herijkt.

Meer receptregels

Bij de aanpassing van de receptregelvergoeding per 1 januari jongstleden is rekening gehouden met een stijging van het aantal receptregels als gevolg van het toenemend geneesmiddelengebruik in ons land. In aansluiting op de bevindingen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen is de rekennorm bijgesteld van 73.600 receptregels tot 75.400 receptregels. In tabel 1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2002.

Figuur 1: het norminkomen van de apotheker in 2002 in euro’s

Tabel 1: Opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2002 in euro’s

 NormapotheekNormvergoeding per
verstrekt receptgeneesmiddel
Personeelskosten215.0362,85
Huisvestingskosten53.1470,70
Algemene kosten49.0520,65
Computerkosten15.6350,21
Rente14.2370,19
Afschrijvingen11.9390,16
Autokosten5.4430,07
Norminkomen apotheker91.3781,22
Totale vergoeding455.8676,05
   
Aftrek i.v.m te realiseren stimulansopbrengst-10.437-0,14
Aftrek i.v.m opbrengst AWBZ-instellingen-2.147-0,03
Naverrekening 2001 0,09
Afrondingsregel CTG 0,03
   
Receptregelvergoeding 6,00

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top