Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Meetbare zorg

Meetbare zorg

21 juni 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 25

In toenemende mate leggen apotheken op een kwantificeerbare wijze gegevens vast over de activiteiten die zij verrichten. De registratie staat nog in haar kinderschoenen, maar een duidelijke verbetering is waarneembaar. Een dergelijke registratie heeft onder meer als voordeel dat er meer inzicht kan worden verkregen in de zorgprestaties die apotheken leveren en de effecten hiervan.

Naast het transparanter maken van de toegevoegde waarde van de apotheek, biedt een goede zorgregistratie ook de mogelijkheid om deze toegevoegde waarde afzonderlijk te honoreren. De dienstverlening van de apotheken wordt op dit moment vergoed via een vast bedrag van € 6,00 per afgeleverd receptgeneesmiddel. Eventuele extra inspanningen van de apotheek hebben nu geen invloed op de hoogte van de vergoeding. De KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken aan een nieuw honoreringssysteem waarbij bepaalde zorgprestaties (die niet vallen onder de basisdienstverlening) aanvullend gecontracteerd en gehonoreerd kunnen worden. De meetbaarheid van de zorgprestaties vormt hierbij een randvoorwaarde.

Zorgrecords

Steeds meer apotheken maken bij het registreren van hun zorgprestaties gebruik van zogeheten ‘zorgrecords’. Dit zijn door het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) benoemde activiteiten die zijn opgenomen in de G-Standaard. Tot deze activiteiten behoren zaken als het geven van een speciale instructie aan de gebruiker, het afhandelen van een interactie of het raadplegen van de behandelende arts. Net zoals apotheekmedewerkers in het apotheekcomputersysteem vastleggen dat zij een bepaald geneesmiddel aan een bepaalde patiënt hebben verstrekt, kan met behulp van de zorgrecords aanvullende informatie over de dienstverlening van de apotheek worden geregistreerd. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt ook deze gegevens op landelijk niveau.

54% registreert zorg

Uit de SFK-gegevens blijkt dat in de periode april 2001 tot en met maart 2002 54% van de openbare apotheken zorgrecords heeft vastgelegd. Vergeleken met begin 2000 is het aantal apotheken dat dit doet ruim verdubbeld. Daarnaast is ook het aantal geregistreerde records per apotheek duidelijk toegenomen. Gemiddeld zijn er 326 zorgrecords per registrerende apotheek vastgelegd. Tot de meest voorkomende zorgrecords (tabel 1) behoren het geven van een inhalatie-instructie en het geven van extra voorlichting bij eerste uitgifte van astma\COPD-middelen. Het gebruik van sommige records wordt sterk bepaald door lokale en regionale projecten.

Van toenemend belang

De toename van het gebruik van zorgrecords volgt op een actualisatie die het WINAp in augustus 2000 heeft doorgevoerd. Doordat het steeds gebruikelijker wordt dat apotheken zorginhoudelijke afspraken met zorgverzekeraars maken en vastleggen in een kwaliteitsjaarplan, neemt het belang van de zorgrecords toe. De zorgrecords helpen de apothekers bij het evalueren van de afspraken. Samen met het Stevenshof Institute for Research (SIR) onderzoekt het WINAp hoe de zorgregistratie de komende jaren verder verbeterd kan worden.

Tabel 1: meest voorkomende zorgrecords (april 2001-maart 2002)

 

Aandeel apotheken*
waarbij zorgrecord voorkomt

Aantal registraties per apotheek**

1. Inhalatie-instructie

56%

54

2. Eerste uitgifte astma/COPD

29%

29

3. Verstrekken geneesmiddelenpaspoort

24%

18

4. Afhandeling interactie

20%

87

5. Telefonisch overleg met arts

20%

44

6. Verstrekken medicatieoverzicht

18%

22

7. Proefpakket incontinentiemateriaal

17%

5

8. Afstemming zorg met apotheek/arts/ziekenhuis

16%

67

9. Voorlichting incontinentiemateriaal

15%

9

10. Naaldencontainer verstrekt

15%

11

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top