Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Arbobeleid onder de loep

Arbobeleid onder de loep

25 oktober 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 43

Om een actueel beeld te krijgen van de landelijke stand van zaken rond een aantal aspecten van het Arbobeleid in de openbare apotheek, hebben de CAO-partijen (KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak) en de SBA aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) gevraagd een beknopt vragenonderzoek uit te voeren onder beherend en gevestigd apothekers. Het onderzoek wijst uit dat, hoewel veel apotheken een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) door hun Arbo-dienst laten maken, het opstellen en het goedkeuren van een plan van aanpak moeizaam verloopt.

Veruit de meeste apotheken hebben Maetis Arbo als Arbo-dienst. Sociale partijen hebben in juni 1998 een bundel protocollen Bedrijfshulpverlening, Seksuele intimidatie, Zwangerschap en Agressie en geweld aan de apotheker ter beschikking gesteld. Deze protocollen blijken niet algemeen geïmplementeerd te zijn. Een protocol dat de apotheker daarentegen wel hanteert is de richtlijn “Bereiding risicovolle en gevaarlijke stoffen” van het WINAp.

In aansluiting op de uitkomsten van het onderzoek hebben CAO-partijen aangegeven met een Arbo-overeenkomst te komen waarin de belangrijkste producten en diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden en reïntegratie worden opgenomen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek vond plaats gedurende de eerste twee weken in september 2002. Per e-mail werden alle apothekers, van wie een e-mailadres bekend is, verzocht een webpagina te bezoeken en daar antwoord te geven op een aantal vragen. Na anderhalve week werden de apotheken die nog niet geantwoord hadden nogmaals verzocht de vragen te beantwoorden. Bij aanvang zijn er 1373 apothekers benaderd. Van deze 1373 hebben in totaal 828 antwoord gegeven op de vragen, een respons van ruim 60%.

Goedkeuring risico-inventarisatie moeizaam

75% van alle apotheken heeft een risico-inventarisatie en evaluatie door de Arbo-dienst laten uitvoeren. Uit het commentaar, dat de respondenten gaven, blijkt dat een aantal risico-inventarisaties al enigszins gedateerd is, of dat men er nog mee bezig is. De goedkeuring van de Arbo-dienst van een plan van aanpak blijft in diverse gevallen echter achterwege. Bij 60% van de RI&E’s is sprake van een goedgekeurd plan van aanpak. Apothekers klagen daarbij over het moeizame contact met de Arbo-diensten en over de wel erg bureaucratische inslag van deze facilitaire instellingen.

In de enquête is eveneens gevraagd naar de Arbo-dienst van de apotheek. In 86% van alle apotheken is dat Maetis Arbo, 5% heeft de Arbo-dienst AGW gekozen, 4% de Arbo-unie en een enkeling heeft voor een andere Arbo-dienst gekozen.

Protocollen en richtlijnen

In juni 1998 heeft de afdeling Arbeidsvoorwaarden een aantal protocollen (zie boven) als bundel behorend bij de CAO Apotheken bij circulaire aan de apothekers ter beschikking gesteld. Deze protocollen zijn alsnog te raadplegen via de website van de KNMP. Het gaat hierbij om de protocollen: seksuele intimidatie, zwangerschap, agressie en geweld. Deze protocollen blijken nog niet algemeen gebruikt te worden. De apotheker hanteert de protocollen zwangerschap en bedrijfshulpverlening in redelijke mate, maar seksuele intimidatie en agressie en geweld blijken verrassenderwijs geen onderwerpen te zijn waarbij het hanteren van een protocol veel enthousiasme losmaakt (tabel 1). De WINAp richtlijn “Bereiding risicovolle en gevaarlijke stoffen” is daarentegen wel algemeen in gebruik. 70% van de apotheken hanteert deze richtlijn, en dat is hoog.

Een aantal apotheken meldt overigens dat men geen eigen bereidingen meer verzorgt en dat de richtlijn daarom niet meer relevant voor hen is.

Tabel 1: resultaten risico-inventarisatie en hantering protocollen

Arbo-dienst heeft een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd75%
-  Waarvan beschikt over een door de Arbo-dienst geautoriseerd plan van aanpak60%
Er is een bedrijfshulpverlener aangewezen binnen de apotheek73%
 
Hanteert het volgende protocol:
- Protocol Seksuele intimidatie28%
- Protocol Zwangerschap43%
- Protocol Agressie en geweld23%
- Protocol Bedrijfshulpverlening44%
- WINAp-richtlijn Bereiding risicovolle en gevaarlijke stoffen70%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top