Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Receptregelvergoeding 2003

Receptregelvergoeding 2003

17 januari 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 3

Het College voor Tarieven in de Gezondheidszorg (CTG) heeft per 1 januari 2003 de receptregelvergoeding die openbare apotheken in rekening mogen brengen bij het afleveren van een receptgeneesmiddel verhoogd van € 6,00 naar € 6,10 (figuur 1). De afgelopen drie jaren is de receptregelvergoeding substantieel verhoogd in aansluiting op het Akkoord op Hoofdlijnen dat de minister van Volksgezondheid in oktober 1999 heeft gesloten met de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. Deze overeenkomst eindigde op 31 december 2002. De huidige aanpassing volgt uit de reguliere trendmatige bijstelling die jaarlijks door het CTG wordt toegepast.

Praktijkkostenvergoeding

Het CTG heeft de praktijkkostenvergoeding voor de door haar gedefinieerde normapotheek bijgesteld van € 362.340 naar € 378.136 (na aftrek opbrengst AWBZ-instellingen). Deze verhoging hangt samen met de prijscompensatie die het CTG heeft vastgesteld voor de jaren 2002 (achteraf bijgesteld met 1,5%) en 2003 (voorcalculatorisch bepaald op 2,8%). De receptregelvergoeding is niet volledig kostendekkend. De huidige vergoeding is gebaseerd op het onderhandelingsresultaat dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de KNMP in 1999 zijn overeengekomen. In 2001 adviseerde het CTG nog de vergoeding van automatiseringskosten in lijn te brengen met een reguliere en algemeen gebruikelijke afschrijvingstermijn van drie jaar. De huidige vergoeding gaat uit van een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De toenmalige minister van VWS heeft dit CTG-advies in oktober 2001 afgewezen.

Norminkomen

Het norminkomen voor de openbare apotheker is voor het jaar 2003 vastgesteld op € 95.500. Dit bedrag is gebaseerd op een brutojaarsalaris van € 70.800. Met aanvullende inkomenscomponenten als pensioenvoorziening, overhevelingstoeslag, interim-uitkering ziektekosten en invaliditeitsvoorziening is een bedrag van € 24.700 gemoeid. Het afgelopen jaar heeft het CTG geadviseerd om de norminkomens van diverse vrije beroepsbeoefenaren (waaronder apothekers) te verhogen. Ook dit advies heeft de toenmalige minister naast zich neer gelegd.

Meer receptregels

Bij de aanpassing van de receptregelvergoeding per 1 januari jongstleden is rekening gehouden met een stijging van het aantal receptregels als gevolg van het toenemend geneesmiddelengebruik in ons land. In aansluiting op de bevindingen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen is de rekennorm bijgesteld van 75.400 receptregels tot 76.900 receptregels. In tabel 1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2003.

Figuur 1: de receptregelvergoeding door de jaren heen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2003 in euro

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top