Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / De stand van het convenant

De stand van het convenant

2 april 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 14

Op vrijdag 13 februari sloot de minister van Volksgezondheid met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de Bogin (de bond van de generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland) een convenant met als doel een besparing van € 622 miljoen (incl. BTW) op de geneesmiddelenuitgaven te realiseren.

De kernelementen binnen dit convenant zijn:

  • De prijzen die consumenten en zorgverzekeraars moeten betalen voor generieke geneesmiddelen zullen dalen tot gemiddeld 40% onder het niveau van de lijstprijzen van de betrokken fabrikanten op 1 januari van dit jaar;

  • Apothekers en zorgverzekeraars spannen zich in om optimaal gebruik te maken van de beschikbaarheid van goedkopere geneesmiddelen.

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) volgt nauwgezet of de besparingsdoelstellingen gehaald worden. Op korte termijn richt de SFK haar aandacht vooral op de prijsaanpassingen die (generieke) geneesmiddelenleveranciers doorvoeren. Rond de zomermaanden verwacht de SFK zicht te hebben op het feit of er sprake is van de binnen het convenant gewenste verschuiving naar goedkopere geneesmiddelen.

Generiek opnieuw goedkoper

In de maand april zijn de prijzen van generieke geneesmiddelen opnieuw gedaald. De prijzen van generieke geneesmiddelen liggen nu ruim 2% onder het niveau van maart (tabel 1). Met inachtneming van de claw back – de wettelijke korting die apothekers moeten doorberekenen aan de consument – ligt het prijsniveau van merkloze geneesmiddelen daarmee bijna 38% onder het niveau van de lijstprijzen van de generieke leveranciers in januari 2004. Dit betekent dat nog niet volledig invulling gegeven wordt aan de prijsdoelstelling in het convenant.

Achterblijvers volgen

Per 1 maart jl. verlaagde een groot aantal generieke leveranciers de prijzen van receptgeneesmiddelen. Apothekers voerden deze prijsverlaging met terugwerkende kracht door per 1 februari jl. Per saldo daalden de prijzen van merkloze receptgeneesmiddelen toen met 31%. De leveranciers Centrafarm (-4%), Genthon (-3%) en Pharmacin International (0%) leken in eerste instantie geen navolging te geven aan de afspraken die in bovengenoemd convenant zijn vastgelegd. Uit de aprilprijzen die geregistreerd staan in de G-Standaard van Z-Index blijkt echter dat de betreffende leveranciers het voorbeeld van hun concurrenten uiteindelijk toch hebben gevolgd. Het generieke assortiment receptgeneesmiddelen van Centrafarm is nu gemiddeld 29% in prijs verlaagd ten opzichte van januari 2004, terwijl er bij Genthon en Pharmacin International sprake is van een gemiddelde daling van 19% respectievelijk 36%. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het assortiment per leverancier verschilt. Alleen op productniveau kan beoordeeld worden of de ene leverancier goedkoper is dan de andere.

 Prijscompensatie

Er is overigens niet alleen sprake van prijsdalingen binnen het generieke segment. De firma’s Alpharma en Katwijk Farma blijken in april de prijs van een aantal generieke geneesmiddelen te hebben opgeschroefd. Kennelijk oordeelden deze leveranciers dat ze iets te enthousiast zijn geweest met hun prijsverlagingen in maart.

 Specialités

Het prijsniveau van specialitégeneesmiddelen wijzigt in april niet ten opzichte van de vorige maand. In maart daalden de prijzen van specialitégeneesmiddelen nog met gemiddeld 1%. Deze daling is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de prijsverlaging bij de calciumblokker amlodipine (merknaam Norvasc®). Van dit middel verliep in maart het patent. Anticiperend op de komst van de generieke concurrenten verlaagde leverancier Pfizer de prijs van Norvasc® met 40%. In het convenant is namelijk vastgelegd dat generieke leveranciers nieuwe generieke geneesmiddelen zullen introduceren tegen een prijs die tenminste 40% ligt onder de prijs van het corresponderende merkgeneesmiddel in de maand voor het verstrijken van het patent. De verdere prijsdaling binnen het specialitésegment hing samen met de aanscherping van de wettelijke maximumprijzen in maart.

 

Tabel 1: Besparingseffect prijsverlagingen receptgeneesmiddelen

 

Prijsontwikkeling

maart – april

Prijsontwikkeling

januari – april

Besparing op jaarbasis*

(incl. claw back en BTW)

Generiek

-2,2%

-32,7%

€ 377 miljoen

Parallelimport

-0,2%

-0,8%

€ 39 miljoen

Specialité

0,0%

-1,0%

€ 147 miljoen

Totaal

-0,4%

-8,6%

€ 563 miljoen

 * Bij ongewijzigd voorschrijf- en afleverbeleid

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top