Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Receptregelvergoeding terug naar € 6,10

Receptregelvergoeding terug naar € 6,10

9 januari 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 2

Begin december heeft het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) de beleidsregels vastgesteld omtrent de receptregelvergoeding voor het jaar 2004. Uit deze regels vloeide voort dat de receptregelvergoeding per 1 januari 2004 zou worden verlaagd van € 6,30 naar € 6,10. Bij deze aanpassing is rekening gehouden met de stijging van het aantal receptregels als gevolg van het toenemende geneesmiddelengebruik in ons land.

In aansluiting op de bevindingen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) is de rekennorm bijgesteld van 76.900 receptregels tot 78.400 receptregels (figuur 1). Daar bovenop heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de apothekers met terugwerkende kracht per 1 januari 2003 een tariefkorting van 0,8% opgelegd.

Tariefbeschikking geschorst

Op 18 december 2003 deed het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) uitspraak in de zaak die mede door de KNMP was aangespannen tegen de invoering van de maatregel 'De Geus'. Het CBB verklaarde het beroep tegen deze regeling gegrond. Als uitvloeisel van deze uitspraak, is de tariefbeschikking geschorst waarin ook de geactualiseerde beleidsregels inzake de receptregelvergoeding zijn vastgelegd. Dit betekent dat de receptregelvergoeding voorlopig gelijk is aan het niveau vóór invoering van de maatregel 'De Geus' per 1 september 2003. Toevalligerwijs was het tarief toen ook € 6,10.

Economische malaise

In mei 2003 heeft de minister van VWS aan het CTG het voornemen kenbaar gemaakt om de tarieven van alle zorgaanbieders met terugwerkende kracht per 1 januari 2003 te verlagen met 0,8%. Met deze verlaging wilde de minister het tekort op het zorgbudget reduceren. Dit tekort was volgens de minister te wijten aan een hoger dan verwachte volumegroei. Deze volumegroei bood volgens de minister ruimte voor productiviteitsverbetering, hetgeen een korting op de tarieven van de zorgaanbieders met 0,8% zou rechtvaardigen. Het CTG oordeelde dat de term efficiencykorting juridisch kwetsbaar was; de toename van het zorgvolume zou niet gelijk zijn binnen de verschillende zorgsectoren. Het CTG bracht naar voren het juister te vinden als de economische situatie van het land het primaire argument zou vormen voor een bezuiniging. In lijn met dit advies doopte minister Hoogervorst de efficiencykorting om in een “ombuigingsbijdrage van zorgaanbieders”. Op jaarbasis bespaart deze bezuinigingsmaatregel € 250 miljoen, waarvan € 6 miljoen op de vergoeding van openbare apotheken.

De KNMP heeft bezwaar gemaakt tegen deze tariefkorting. Het bezwaar van de KNMP richt zich op het feit dat de receptregelvergoeding al jaarlijks neerwaarts wordt bijgesteld in aansluiting op de stijging van het aantal receptregels. Andere sectoren kennen niet zo’n jaarlijkse volumecorrectie.

Praktijkkostenvergoeding

Het CTG heeft de praktijkkostenvergoeding voor de door haar gedefinieerde normapotheek bijgesteld van € 378.136 naar € 383.799 (na aftrek opbrengst AWBZ-instellingen). Deze verhoging hangt samen met de prijscompensatie die het CTG heeft vastgesteld voor de jaren 2003 (achteraf vastgesteld op 3,5%) en 2004 (voorcalculatorisch bepaald op 0,8%). In tabel 1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2004 conform de geschorste tariefbeschikking.

Norminkomen

Het norminkomen voor de openbare apotheker is voor het jaar 2004 voorlopig vastgesteld op € 97.659. Dit bedrag is gebaseerd op een brutojaarsalaris van € 72.400. De aanvullende inkomensvergoeding betreft elementen als pensioenvoorziening, overhevelingstoeslag, interim-uitkering ziektekosten en invaliditeitsvoorziening.

Figuur 1: ontwikkeling rekennorm bij bepaling receptregelvergoeding

Tabel 1: opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2004 in euro

 

 NormapotheekNormvergoeding per
verstrekt receptgeneesmiddel
Personeelskosten*230.6372,94
Huisvestingskosten55.2600,70
Algemene kosten51.0020,65
Computerkosten16.2570,21
Rente14.8030,19
Afschrijvingen12.4130,16
Autokosten5.6590,07
Norminkomen apotheker97.6591,25
Totale vergoeding483.6906,17
   
Aftrek i.v.m opbrengst AWBZ-instellingen-2.232-0,03
Ombuigingsbijdrage -0,05
Afrondingsregel CTG 0,01
   
Receptregelvergoeding 6,10

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top