Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / De stand van het convenant (2)

De stand van het convenant (2)

14 mei 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 20

Op vrijdag 13 februari sloot de minister van Volksgezondheid met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de Bogin (de bond van de generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland) een convenant met als doel een besparing van € 622 miljoen (incl. BTW) op de geneesmiddelenuitgaven te realiseren.

De kernelementen binnen dit convenant zijn:

  • De prijzen die consumenten en zorgverzekeraars moeten betalen voor generieke geneesmiddelen zullen dalen tot gemiddeld 40% onder het niveau van de lijstprijzen van de betrokken fabrikanten op 1 januari van dit jaar;
  • Apothekers en zorgverzekeraars spannen zich in om optimaal gebruik te maken van de beschikbaarheid van goedkopere geneesmiddelen. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) volgt nauwgezet of de besparingsdoelstellingen gehaald worden.

Mei-prijzen marginaal omlaag

In de maand mei hebben zich nauwelijks prijswijzigingen voorgedaan. De prijzen van generieke geneesmiddelen zijn gemiddeld met 0,2% gedaald ten opzichte van de maand april (tabel 1). Met inachtneming van de claw back – de wettelijke korting die apothekers moeten doorberekenen aan de consument – ligt het prijsniveau van merkloze geneesmiddelen daarmee 36,6% onder het niveau van de lijstprijzen van de generieke leveranciers in januari 2004. Bij de nieuwste berekeningen heeft de SFK rekening gehouden met de omzetverhoudingen in januari 2004. Convenantspartijen hebben deze maand als ijkmoment aangewezen. Bij voorgaande berekeningen ging de SFK nog uit van de omzetverhoudingen in december 2003.

Niet terugclaimen

De KNMP heeft binnen het convenant afgesproken dat zij als representatieve WTG-partij geen tariefverzoeken zal indienen bij het College Tarieven Gezondheidszorg, waarbij de claw back wordt teruggeclaimd die apothekers gedurende de periode september 2003 tot en met december 2003 als gevolg van de tijdelijke invoering van de maatregel De Geus hebben ingeleverd. In december 2003 keurde de rechter deze regeling af. Als gevolg van de tijdelijke invoering van de maatregel De Geus leverden de apotheken gedurende de laatste vier maanden van 2003 € 141 miljoen in. Inclusief BTW en inclusief de omzet via apotheekhoudende huisartsen komt dit neer op een bedrag van € 164 miljoen. Als gedurende deze periode de oorspronkelijke vergoedingsregeling van toepassing was geweest, zouden de apotheekhoudenden deze maanden € 68 miljoen (incl. BTW) hebben moeten inleveren. Het niet terugvorderen van de claw back wordt binnen het kader van het convenant meegeteld bij de besparingsopbrengst.

Substitutiegraad

Rond de zomermaanden verwacht de SFK zicht te hebben op het feit of er sprake is van de binnen het convenant gewenste verschuiving naar goedkopere generieke geneesmiddelen. Bij deze berekeningen zal de SFK zich baseren op de prescriptiecode (PRK-code) die is opgenomen in de G-Standaard. Deze prescriptiecode is gezamenlijk ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers ten behoeve van het elektronisch doorgeven van voorschrijfgegevens tussen artsen en apothekers. Een PRK-cluster bestaat uit artikelverpakkingen van geneesmiddelen met dezelfde stof, dezelfde sterkte, dezelfde farmaceutische toedieningsvorm, dezelfde toedieningsweg en – indien van toepassing – dezelfde hulpstoffen en hulpmaterialen. De apotheken die bij de SFK zijn aangesloten kunnen maandelijks de prijs- en substitutieontwikkelingen binnen de eigen apotheek volgen via de door de SFK ontwikkelde convenantmonitor.

Tabel 1: Besparingseffect prijsverlagingen receptgeneesmiddelen

 Prijsontwikkeling
april – mei
Prijsontwikkeling
januari – mei
Prijsvoordeel
incl. claw back
Besparing op jaarbasis*
(incl. BTW)
Generiek-0,2%-32,1%-36,6%€ 368 miljoen
Parallelimport-0,1%-0,9%-5,8%€ 38 miljoen
Specialite-0,1%-1,1%-6,1%€ 148 miljoen
Totaal-0,1%-8,4%-13,3%€ 554 miljoen
* Bij ongewijzigd voorschrijf- en afleverbeleid, gebaseerd op omzetverhouding januari 2004

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top