Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / SFK goed vertegenwoordigd

SFK goed vertegenwoordigd

30 juli 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 31/32

Het aantal openbare apotheken dat zich aansluit bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) is het afgelopen jaar verder opgelopen. Het aantal SFK-deelnemers is gestegen van 1.516 tot 1.546 (figuur 1). Dit betekent dat 90% van de 1.718 apotheken in Nederland gegevens aan de SFK beschikbaar stelt omtrent de door hen verstrekte geneesmiddelen. De SFK beschikt hiermee over de omvangrijkste gegevensverzameling op dit gebied in Nederland.

In diverse regio’s is de dekking van het SFK-apothekenpanel helemaal of nagenoeg compleet (tabel 1). Dit is niet alleen bevorderlijk voor de kwaliteit van de regionale statistieken, maar is tevens gunstig voor een optimale informatie-uitwisseling in het FarmacoTherapeutisch (Transmuraal) Overleg (FT(T)O) en regionale interventieprogramma’s. Apotheken sluiten zich op vrijwillige basis bij de SFK aan en hieraan zijn geen kosten verbonden. De voortschrijdende uitbreiding van het aantal deelnemers is vooral toe te schrijven aan het feit dat apothekers de dienstverlening van de SFK op het vlak van managementinformatie en praktijkondersteuning in toenemende mate appreciëren.

Managementinformatie

In de achterliggende periode heeft de overheid diverse bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd en actief ingegrepen op de ontwikkeling van de geneesmiddelenuitgaven. Zo werd in de periode september - december 2003 de maatregel De Geus ingevoerd door de minister van VWS en weer vernietigd door de rechter. Hierna sloot VWS een convenant waarbij onder meer een forse daling van de consumentenprijzen van generieke receptgeneesmiddelen moet leiden tot substantiële besparingen. Het is voor apothekers vrijwel onmogelijk om de financiële gevolgen van deze voorstellen en maatregelen voor de eigen praktijk te bepalen. De SFK ondersteunt de apothekers hierbij door kosteloos managementrapportages via de SFK-website aan te bieden waarbij de consequenties van de nieuwe afspraken voor de eigen apotheek worden doorgerekend. Momenteel kunnen SFK-deelnemers met de zogeheten “Convenantmonitor” onderzoeken in hoeverre zij goedkope generieke geneesmiddelen afleveren en hoe zich dit verhoudt tot het afleverbeleid van collega-apothekers. Daarnaast worden er in het onderhandelingstraject tussen zorgverzekeraars en apothekers steeds vaker afspraken gemaakt, waarbij het nodige rekenwerk vereist is om de exacte gevolgen van deze afspraken te kunnen bepalen. Ook hier ondersteunt de SFK de apothekers met gerichte managementrapportages.

FTO Praktijkprogramma’s

De SFK richt zich niet alleen op de financiële kant van de apotheek, maar ook op de ondersteuning van het zorginhoudelijke proces. Zo ontwikkelt de SFK in samenwerking met DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, praktijkprogramma’s voor het FTO. Met een FTO Praktijkprogramma voorziet de SFK de apothekers van kant-en-klare, gerichte informatie omtrent het voorschrijfgedrag van de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van de apotheek. De toegevoegde waarde van de praktijkprogramma’s naast het SFK Data Warehouse (waarmee al sinds 1998 het voorschrijfgedrag van huisartsen kan worden geanalyseerd) is dat hierbij ook gegevens op patiëntniveau worden betrokken. Apothekers kunnen met behulp van het programma binnen de eigen praktijk patiënten opsporen die niet optimaal behandeld worden. Inmiddels hebben de SFK en DGV praktijkprogramma’s ontwikkeld over benzodiazepines, maagmiddelen, lipideverlagers en antidepressiva. De SFK heeft meer dan 450 abonnementen van apothekers die met deze programma’s het FTO willen vormgeven. Nu ook FTO-groepscijfers gratis worden opgenomen voor apothekers die hier prijs op stellen, winnen de programma’s nog meer aan waarde.

FPZ Searches

Naast de praktijkprogramma’s die gericht zijn op ondersteuning van het FTO ontwikkelt de SFK in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) farmaco-epidemiologische searches waarmee de apotheker specifieke patiëntengroepen op bepaalde aandachtspunten kan screenen. Vaak sluit de SFK hierbij aan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals het gebruik van hormoonsuppletietherapie door vrouwen in de overgang. Inmiddels zijn diverse FPZ-searches beschikbaar, onder meer over patiënten met angina pectoris, reuma, osteoporose en dementie. 970 SFK-deelnemers hebben een of meer FPZ-searches geraadpleegd, en dit aantal loopt verder op met het beschikbaar komen van nieuwe onderwerpen voor de searches.

Figuur 1: ontwikkeling aantal openbare apotheken dat bij de SFK is aangesloten

Tabel 1: SFK-dekkingsgraad per regio

Regio

Aandeel
Nijmegen100%
Zaanstreek Waterland100%
Groningen98%
Flevoland97%
Twente97%
Zwolle96%
Midden-Holland95%
Nieuwe Waterweg-Noord95%
Zuidoost Brabant95%
Waardenland95%
't Gooi95%
Haaglanden95%
Drenthe94%
Amsterdam93%
Noordoost Brabant92%
Friesland92%
Amstelland en de Meerlanden92%
Kennemerland91%
Stedendriehoek90%
Arnhem89%
West-Brabant89%
Utrecht89%
Zeeland88%
Noord-Limburg87%
Zuidhollandse Eilanden86%
Noord Holland Noord84%
Rotterdam84%
Midden-Brabant81%
Zuid-Holland Noord78%
Zuid-Limburg77%
Delft Westland Oostland74%

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top