Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Receptregelvergoeding blijft € 6,10

Receptregelvergoeding blijft € 6,10

7 januari 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 1

Het tarief dat apotheken voor hun dienstverlening in rekening mogen brengen per afgeleverd receptgeneesmiddel blijft in 2005 € 6,10. Jaarlijks worden 122 miljoen receptgeneesmiddelen door openbare apotheken verstrekt; gemiddeld 71.000 per apotheek.

Op grond van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) stelt het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) jaarlijks de beleidsregels voor de receptregelvergoeding vast. Bij de aanpassing van de receptregelvergoeding houdt het CTG/ZAio rekening met de toename in het gebruik van receptgeneesmiddelen. Het afgelopen jaar is het gebruik van receptgeneesmiddelen sterk toegenomen. Dit hangt onder meer samen met het feit dat zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die ook zonder recept verkrijgbaar zijn) sinds 1 januari 2004 niet meer werden vergoed. Recentelijk heeft het Ministerie van VWS besloten om een aantal zelfzorggeneesmiddelen (laxantia, calciumtabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree en maagledigingsmiddelen) per 1 januari 2005 onder voorwaarden weer voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te laten komen.

Verschuiving door Zelfzorgmaatregel

Sinds 1 januari 2004 kwamen zelfzorggeneesmiddelen niet langer voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking. Dit leidde in de praktijk tot een verschuiving in het gebruik naar alternatieve receptgeneesmiddelen die wel voor vergoeding in aanmerking bleven komen. In sommige gevallen waren deze receptgeneesmiddelen aanmerkelijk duurder dan het oorspronkelijk gebruikte alternatief binnen het zelfzorgassortiment. Deze verschuivingen deden zich onder meer voor bij antihistaminica (hooikoorts), calciumtabletten en laxantia. De SFK heeft geconstateerd dat mede als gevolg van deze verschuivingen het gebruik van receptgeneesmiddelen de afgelopen periode met 5% is toegenomen. De afgelopen jaren is een jaarlijkse toename van ongeveer 3% gebruikelijk. Het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen daalde tegelijkertijd met 11%. Per saldo steeg het gebruik van recept- en zelfzorggeneesmiddelen samen met 2,8%.

Rekennorm

Het CTG/ZAio berekent de receptregelvergoeding op basis van een normatief kostenpatroon van een apotheek met een bepaalde normatieve omvang. De omvang van een apotheek wordt hierbij uitgedrukt in receptregels: de zogeheten rekennorm. Sinds het jaar 2000 wordt deze rekennorm jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van het aantal afgeleverde receptgeneesmiddelen (conform definitie WTG). Op basis van bovengenoemde SFK-cijfers heeft de KNMP het CTG/ZAio kunnen overtuigen dat een bijstelling van de rekennorm op basis van de ontwikkeling in het gebruik van receptgeneesmiddelen geen recht doet aan de marktbewegingen die zich hebben voorgedaan als gevolg van de Zelfzorgmaatregel.

Uiteindelijk heeft het CTG/ZAio besloten om de rekennorm per 1 januari 2005 te verhogen van 78.400 receptregels naar 79.800 receptregels.

Praktijkkostenvergoeding

Het CTG/ZAio heeft de praktijkkostenvergoeding voor de door haar gedefinieerde normapotheek bijgesteld van € 383.799 naar € 385.791 (na aftrek opbrengst AWBZ-instellingen). Deze verhoging hangt samen met de prijscompensatie die het CTG/ZAio heeft vastgesteld voor de jaren 2003 (achteraf definitief vastgesteld op 1,5%) en 2004 (voorcalculatorisch bepaald op 0,0%). In tabel 1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2005.

Norminkomen

Het norminkomen voor de openbare apotheker is voor het jaar 2005 voorlopig vastgesteld op € 98.909. Dit bedrag is gebaseerd op een brutojaarsalaris van € 73.300. De aanvullende inkomensvergoeding betreft elementen als pensioenvoorziening, overhevelingstoeslag, interim-uitkering ziektekosten en invaliditeitsvoorziening.

 

Figuur 1: ontwikkeling receptregelvergoeding

 

Tabel 1: opbouw receptregelvergoeding in 2005

NormapotheekNormvergoeding per
verstrekt receptgeneesmiddel
Personeelskosten*232.6602,91
Huisvestingskosten55.2490,69
Algemene kosten50.9920,64
Computerkosten16.2530,20
Rente14.8000,19
Afschrijvingen12.4100,16
Autokosten5.6580,07
Norminkomen apotheker98.9091,24
Totale vergoeding486.9316,10
Aftrek opbrengst AWBZ-instellingen-2.231-0,03
Ombuigingsbijdrage-0,01
Afrondingsregel CTG0,04
Receptregelvergoeding6,10
* inclusief reis- en verblijfskosten, consumpties en opleidingen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top