Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Lagere geneesmiddelenprijzen besparen huishouden € 100,-

Lagere geneesmiddelenprijzen besparen huishouden € 100,-

28 januari 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 4

De afgelopen twee jaar is een groot aantal receptgeneesmiddelen aanmerkelijk in prijs verlaagd. Gemiddeld is er sprake van een prijsdaling van 12,3%. Merkloze geneesmiddelen zijn inmiddels 37,5% goedkoper geprijsd dan in januari 2003 (figuur 1). Bij merkgeneesmiddelen is er sprake van een gemiddeld prijsvoordeel van 4,5% (figuur 2). De overall prijsverlaging van 12,3% correspondeert op jaarbasis met een besparing van € 500 miljoen. Samen met de verplichte korting die apothekers moeten doorberekenen (de claw back) lopen de besparingen op tot € 700 miljoen per jaar, ofwel € 100 per huishouden.

De neerwaartse prijsbeweging is vooral toe te schrijven aan de toepassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen en de convenanten die minister Hoogervorst gesloten heeft met de brancheorganisaties binnen de farmacie.

Wet Geneesmiddelenprijzen

In 1996 is de Wet Geneesmiddelenprijzen in ons land ingevoerd. Deze wet bepaalt dat de officiële lijstprijzen van geneesmiddelenleveranciers niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde prijs van het betreffende geneesmiddel in de landen om ons heen. Twee maal per jaar stelt het Ministerie van Volksgezondheid de wettelijke maximumprijzen bij op basis van actuele cijfers omtrent de prijsontwikkeling in de ons omringende landen. Dit heeft vooral impact op de prijsstelling van de doorgaans duurdere merkgeneesmiddelen (specialité’s). Zo daalden de specialitéprijzen bij de bijstelling van de maximumprijzen in oktober 2003 met bijna 2%. In maart 2004 volgde nog eens een verlaging met 1% (onder invloed van het convenant werden in 2004 de maartprijzen met terugwerkende kracht toegepast in de maand februari). Gezien de recente prijsontwikkelingen in Groot-Brittannië is het de verwachting dat de maximumprijzen van geneesmiddelen in de loop van dit jaar verder omlaag gaan.

Per 1 januari 2005 zijn in Groot-Brittannië de prijzen van merkreceptgeneesmiddelen met 7% verlaagd.

Convenant 2004

In het convenant 2004 is onder meer afgesproken dat de vergoedingsprijzen van generieke geneesmiddelen (dat wil zeggen: na aftrek van de claw backkorting) zullen dalen tot 40% onder het niveau van de lijstprijzen van januari 2004. De geneesmiddelenleveranciers die aangesloten zijn bij brancheorganisatie Bogin hebben dit streefniveau inmiddels bereikt. Inclusief de niet-Boginleden daalden de lijstprijzen van generieke geneesmiddelen het afgelopen jaar met ruim 33%. In 2003 waren de prijzen van generieke receptgeneesmiddelen gemiddeld al met 6,5% verlaagd.

Convenant 2005

Op 20 oktober 2004 is een nieuw geneesmiddelenconvenant afgesloten voor het jaar 2005. Aan dit convenant neemt ook Nefarma, de representatieve organisatie van specialitéleveranciers, deel.

Binnen het convenant 2005 is afgesproken dat de specialitéfabrikanten per 1 januari jl. de prijzen verlagen van receptgeneesmiddelen waarvan op “stof- en toedieningsniveau” vergelijkbare generieke geneesmiddelen beschikbaar zijn, dan wel compenserende prijsverlagingen doorvoeren binnen het single source-segment. Met ingang van 1 januari 2005 daalden de specialitéprijzen (single en multi source) met gemiddeld 1,2% (op basis omzetverhouding eind 2004). Op jaarbasis komt dit overeen met een besparing van € 29 miljoen. Gemeten naar de besparingsopbrengst deden zich per 1 januari de belangrijkste prijsverlagingen voor bij het antidepressivum Remeron® (-29%), de ACE-remmer Acupril® (-46%), de bètablokker Selokeen ZOC (-10%), het middel Fraxiparine® (-26%, behorend tot de heparinegroep) en de ACE-remmer Renitec® (-44%). Van Remeron® en Acupril® zijn er in de loop van 2004 generieke varianten beschikbaar gekomen. Bij Fraxiparine® speelt mogelijk de prijsstelling van parallelgeïmporteerde varianten een rol.

 

Figuur 1: prijsontwikkeling generieke receptgeneesmiddelen (SFK-prijsindex, januari 2003 = 100)

 

Figuur 2: prijsontwikkeling specialité receptgeneesmiddelen (SFK-prijsindex, januari 2003 = 100)

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top