Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2006 / Apotheektarief blijft weer gelijk

Apotheektarief blijft weer gelijk

13 januari 2006, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 141 Nr 2

Het tarief dat apotheken voor hun dienstverlening in rekening mogen brengen per afgeleverd receptgeneesmiddel blijft in 2006 gelijk aan € 6,10. Jaarlijks worden 127 miljoen receptgeneesmiddelen door openbare apotheken verstrekt; gemiddeld 72.500 per apotheek.

Op grond van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) stelt het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) jaarlijks de beleidsregels voor de receptregelvergoeding vast. Bij de aanpassing van de receptregelvergoeding houdt het CTG/ZAio rekening met de toename in het geneesmiddelengebruik. Het afgelopen jaar steeg het aantal geneesmiddelen dat via de openbare apotheek is verstrekt met 3% ten opzichte van 2004.

Zes jaar geleden heeft de overheid voor het laatst ingestemd met een fundamentele bijstelling van de praktijkkostenvergoeding voor apotheken. In aansluiting op het Akkoord op Hoofdlijnen dat in 1999 met de toenmalige minister van Volksgezondheid is gesloten, werd het apotheektarief in de periode 2000-2002 met 1 euro verhoogd. In het kader van het recent gesloten convenant 2006-2007 zal opnieuw worden onderzocht, hoe de door de overheid vastgestelde praktijkkostenvergoeding zich verhoudt tot de actuele praktijkkosten.

Rekennorm

Het CTG/ZAio berekent de receptregelvergoeding op basis van een normatief kostenpatroon van een apotheek met een bepaalde normatieve omvang. De omvang van een apotheek wordt hierbij uitgedrukt in receptregels: de zogeheten rekennorm. Sinds het jaar 2000 wordt deze rekennorm jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van het aantal afgeleverde geneesmiddelen. Op basis van bovengenoemde cijfers heeft het CTG/ZAio besloten om de rekennorm per 1 januari 2006 te verhogen van 79.800 receptregels naar 81.200 receptregels, een toename van 1,8%. De toename van het geneesmiddelengebruik van 3% wordt niet volledig doorberekend in de receptregelvergoeding ter compensatie van het feit dat een stijging van het aantal geneesmiddelenverstrekkingen/het aantal patiëntcontacten in de apotheek ook leidt tot hogere bedrijfskosten voor de apotheek.

Praktijkkostenvergoeding

Het CTG/ZAio heeft de praktijkkostenvergoeding voor de door haar gedefinieerde normapotheek bijgesteld van € 385.791 naar € 389.977 (na aftrek van de genormeerde opbrengst in verband met levering aan AWBZ-instellingen van € 2.259). Deze verhoging hangt samen met de prijscompensatie die het CTG/ZAio heeft vastgesteld voor de jaren 2005 (achteraf definitief vastgesteld op 1,3%) en 2006 (voorcalculatorisch bepaald op 0,6%). Daarnaast wordt de ombuigingstaakstelling van 0,8% die de overheid in 2003 aan de zorgsector heeft opgelegd met ingang van 2006 rechtstreeks in de hoogte van de genormeerde praktijkkostenvergoeding en het norminkomen verwerkt. In voorgaande jaren werd deze ombuigingskorting achteraf meegenomen bij de afronding van het tarief. In tabel 1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de opbouw van de receptregelvergoeding per 1 januari 2006.

Norminkomen

Het norminkomen voor de openbare apotheker is voor het jaar 2006 voorlopig vastgesteld op € 100.473, 1,6% meer dan in 2005. Dit bedrag is gebaseerd op een brutojaarsalaris van € 74.500. De aanvullende inkomensvergoeding betreft elementen als pensioenvoorziening, overhevelingstoeslag, interimuitkering ziektekosten en invaliditeitsvoorziening.

Figuur 1: ontwikkeling receptregelvergoeding

Figuur 2: ontwikkeling genormeerde praktijkkostenvergoeding

Figuur 3: ontwikkeling norminkomen apothekereigenaar

Tabel 1: opbouw receptregelvergoeding in 2006

NormapotheekNormvergoeding per verstrekt
receptgeneesmiddel
Personeelskosten*234.9892,89
Huisvestingskosten55.9190,69
Algemene kosten51.6100,64
Computerkosten16.4500,20
Rente14.9790,18
Afschrijvingen12.5610,16
Autokosten5.7270,07
Norminkomen apotheker100.4731,24
Totale vergoeding492.7096,07
Aftrek opbrengst AWBZ-instellingen-2.259-0,03
Naverrekening receptregelvergoeding 0,08
Afrondingsregel CTG -0,02
Receptregelvergoeding 6,10

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top