Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Apotheektarief voor vijfde jaar gelijk

Apotheektarief voor vijfde jaar gelijk

11 januari 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 2

Het tarief dat apotheken per afgeleverd receptgeneesmiddel in rekening mogen brengen blijft in 2007 gelijk aan € 6,10. Hiermee is het tarief voor het vijfde achtereenvolgende jaar onveranderd. De huidige tariefstructuur gaat nu zijn 20ste jaar in. In deze periode is het tarief gemiddeld met 1,2% per jaar toegenomen. Dat is minder dan de stijging van de prijs voor het versturen van een brief met Tante Pos. Naar verwachting treedt in 2008 een nieuwe modulaire tariefstructuur in werking.

Per 1 oktober is de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). Op grond van de WMG stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het tarief vast dat apotheken voor hun dienst- en zorgverlening in rekening mogen brengen in de vorm van een receptregelvergoeding. De NZa is daarmee de wettelijke opvolger van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Ondanks deze veranderingen blijft het tarief per afgeleverd receptgeneesmiddel in 2007 gelijk aan € 6,10. Hiermee is het tarief voor het vijfde achtereenvolgende jaar onveranderd.

Tarief 2007

De NZa berekent de receptregelvergoeding op basis van een normatief kostenpatroon van een apotheek met een bepaalde normatieve omvang. De omvang van een apotheek wordt hierbij uitgedrukt in receptregels: de zogeheten rekennorm. Deze rekennorm wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van het aantal afgeleverde geneesmiddelen. Op basis van bovengenoemde criteria heeft de NZa besloten om de rekennorm per 1 januari 2007 aan te passen van 81.200 receptregels naar 83.800 receptregels, een toename van 3,2%. De toename van het aantal verstrekkingen per apotheek was in 2006 weliswaar hoger, maar volgens de berekeningsystematiek tellen niet alle verstrekkingen volledig mee in de rekennorm. Een stijging van het aantal geneesmiddelenverstrekkingen en/of het aantal patiëntencontacten leidt namelijk ook tot hogere bedrijfskosten voor de apotheek.

De praktijkkostenvergoeding voor de door de NZa gedefinieerde normapotheek is verhoogd tot € 402.066. Dit is een verhoging van 2,3%. De verhoging hangt samen met de prijscompensatie die de NZa heeft vastgesteld. Onderdeel van deze praktijkkosten is het norminkomen voor de openbare apotheker. Dit norminkomen is voor het jaar 2007 voorlopig vastgesteld op € 103.895. Dit is 2,6% meer dan in 2006. Dit bedrag is gebaseerd op een brutojaarsalaris van € 77.500 en is inclusief vergoedingen voor een pensioenvoorziening en voorzieningen voor bijvoorbeeld ziektekosten en blijvende invaliditeit.

In tabel 1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de opbouw van de kosten van de normapotheek en die van de receptregelvergoeding per 1 januari 2007.

20 jaar tarief

In 1988 werd voor het eerst tarief voor het afleveren van een receptgeneesmiddel vastgesteld. Omgerekend in euro's was dat tarief € 4,68. De gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief sinds de invoering van de receptregelvergoeding was 1,2%. Uit figuur 1 blijkt dat deze ontwikkeling achter blijft bij die van de vergoeding die moet worden betaald voor het versturen van een brief tot 20 gram, terwijl de prijsontwikkeling daarvan volgens TNT-topman Harry Koorstra één van de laagste in de dienstverlenende sector is .

 

Toekomst

Al jaren wordt er gediscussieerd over een kostendekkend tarief voor apothekers. In het kader van het geneesmiddelenconvenant wordt onderzocht hoe de door de overheid vastgestelde praktijkkostenvergoeding zich verhoudt tot de actuele praktijkkosten. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de behaalde inkoopvoordelen. Deze onderzoeken zijn in opdracht van de NZa in het laatste kwartaal van 2006 gestart. Daarnaast is er in beginsel overeenstemming voor een modulaire tariefstructuur voor apothekers, waarbij meer recht wordt gedaan aan de verschillen in werkzaamheden en in kosten die verschillende soorten verstrekkingen met zich meebrengen. Daarbij moet worden gedacht aan verschil in eerste uitgifte en een vervolguitgifte van een geneesmiddel, verstrekkingen tijdens de avond en nacht of op zondag. Naar verwachting wordt deze tariefstructuur in 2008 ingevoerd.

1'Het kan nog zonder gedwongen ontslagen' TNT Share Jaargang 8, Nummer 32, Augustus 2006

Figuur 1: Prijsindexcijfers receptregelvergoeding vs. postzegel, tarieven per jaar op 1 januari (1998=100)

 

Tabel 1: Opbouw receptregelvergoeding in 2007

  Normapotheek Normvergoeding per verstrekt receptgeneesmiddel
Personeelskosten*240.8562,87
Huisvestingskosten58.1640,69
Algemene kosten53.6820,64
Computerkosten17.1110,20
Rente15.5810,19
Afschrijvingen13.0650,16
Autokosten5.9570,07
Norminkomen apotheker103.8951,24
Totale vergoeding508.3116,07
Aftrek opbrengst AWBZ-instellingen2.349-0,03
Naverrekening receptregelvergoeding 20050,06
Receptregelvergoeding6,10

*Inclusief reis- en verblijfkosten, consumpties en opleidingen

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top