Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Apothekers: 70 procent van de incontinentiemarkt

Apothekers: 70 procent van de incontinentiemarkt

31 augustus 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 35

Openbare apothekers verstrekten in 2006 voor € 387 miljoen aan hulpmiddelen. Dit is een stijging van 57% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voorzichtige schattingen laten zien dat apothekers 70% van het incontinentiemateriaal in Nederland verstrekken.

Met de administratieve overheveling van de verbandmiddelen vanuit de farmaceutische hulp naar de hulpmiddelen is de omzet aan hulpmiddelen van de gemiddelde apotheek fors toegenomen (57%). Zonder deze overheveling komt de stijging uit op 9,8%. De gemiddelde apotheek in Nederland verstrekte in 2006 ruim € 210.000 aan hulpmiddelen, waarvan € 63.000 aan verbandmiddelen. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de adviesverkoopprijzen en zijn inclusief BTW. Bij de bepaling van de bedragen is geen rekening gehouden met de kortingen die zorgverzekeraars bedingen voor de verstrekking van hulpmiddelen aan hun verzekerden. De SFK heeft geen directe informatie over de hoogte van de kortingspercentages.

Verbandmiddelen

Het aantal verstrekkingen van verbandmiddelen in de apotheek is niet spectaculair gewijzigd ten gevolge van de overheveling. Met 4 miljoen lag dit aantal 4,6% hoger dan in het jaar 2005. De daarmee gepaard gaande omzet is € 116 miljoen, waarmee de verbandmiddelen 30% van de omzet aan hulpmiddelen uitmaken (figuur).

Incontinentiemateriaal

Met € 129 miljoen, een stijging van bijna 5%, gaat het grootste aandeel van de totale hulpmiddelenomzet (ruim 33%) gaat op aan incontinentiemateriaal. Het bedrag is zonder de genoemde korting. Inzicht in uitgaven aan hulpmiddelen inclusief kortingen worden gepresenteerd in de GIPdatabank van het College voor zorgverzekeringen CVZ (www.gipdatabank.nl), omdat de GIP-cijfers gebaseerd zijn op de door zorgverzekeraars gehonoreerde declaraties. Uit de recent gepresenteerde GIP-ramingen voor de uitgaven aan hulpmiddelen over 2006 blijkt dat er in Nederland in totaal ruim €159 miljoen aan incontinentiemateriaal is verstrekt. Dit bedrag is hoger dan dat van de SFK, omdat incontinentiemateriaal ook door andere leveranciers wordt verstrekt.

Kortingspercentage

Volgens het GIP is er met iedere verstrekking van incontinentiemateriaal een bedrag van € 31,60 euro gemoeid. De SFK berekent dat bedrag op € 36,50. Het verschil tussen beide bedragen is een maat voor de hoogte van de gemiddelde korting die door apothekers aan de zorgverzekeraars wordt afgedragen. Het daarbij gehanteerde uitgangspunt is dat de omzet per vestrekking inclusief korting in de GIP- en SFK-bestanden gelijk is. De korting zou dan neerkomen op 13,4%.

Aandeel apotheken

Als de korting wordt afgetrokken van de SFK-omzet van alle openbare apotheken, komt die netto-omzet uit op € 112 miljoen. Daaruit zou blijken dat de Nederlandse apotheken ruim 70% van het incontinentiemateriaal verstrekken. Ook als het aantal verstrekkingen incontinentiemateriaal dat door de SFK is geregistreerd, wordt vergeleken met de GIP-cijfers blijkt dat aandeel 70% te zijn. Volgens de SFK verstrekten in 2006 de Nederlandse apothekers 3,5 miljoen keer incontinentiemateriaal, een stijging van ruim 1% en terwijl dat volgens het GIP in het totaal 5 miljoen keer gebeurde. Mede gelet op de aanbestedingsprocedure die door zorgverzekeraar CZ is aangekondigd wordt van de branche het een ander verwacht om het aandeel voor de apothekers op peil te houden. SFK ondersteunt apothekers daarbij via de doelmatigheidsmodule Medische Hulpmiddelen, waarmee aan apothekers inzicht in de eigen apotheekcijfers wordt gegeven.

Figuur 1: Omzet* categorieën hulpmiddelen via de openbare apotheek in 2006 in miljoenen euro’s

* Adviesverkoopprijzen, incl BTW en exclusief korting

Na het incontinentiemateriaal en de verbandmiddelen komt binnen de hulpmiddelen de omzet aan diabetestestmateriaal in de Nederlandse apothekers op de derde plaats.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top