Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Zorgautoriteit verlaagt apotheektarief

Zorgautoriteit verlaagt apotheektarief

1 oktober 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 2

Per 1 januari 2008 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het tarief dat apotheken per afgeleverd receptgeneesmiddel in rekening mogen brengen verlaagd tot € € 6,00. Dit is opmerkelijk, omdat de Minister van Volksgezondheid onlangs een aanwijzing heeft doen uitgaan waarin wordt gesteld dat in aansluiting op het recent gesloten Transitieakkoord 2008/2009 de vergoeding per receptregel in 2008 gehandhaafd blijft op het oude niveau.

Kostenonderzoek apotheken

In september 2007 heeft de Minister van Volksgezondheid met apothekersorganisatie KNMP, Bogin, Nefarma en Zorgverzekeraars Nederland het Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 gesloten. Het akkoord heeft onder meer tot doel de ontwikkeling van de geneesmiddelenuitgaven te beheersen. In aansluiting op dit akkoord zijn partijen overeengekomen dat de receptregelvergoeding niet wordt bijgesteld. Boekenonderzoek over het jaar 2004 dat begin 2007 in opdracht van de NZa is uitgevoerd, wees juist uit dat de receptregelvergoeding met tenminste € 114.000 per apotheek zou moeten worden verhoogd. Volgens de KNMP was dit bedrag nog verre van voldoende, omdat hierin niet de kosten van geïnvesteerd eigen vermogen, spillage en emballage zijn meegenomen (ca. € 55.000 per apotheek). De NZa erkent dat de apotheek deze kosten eigenlijk vergoed zou moeten krijgen, maar stelt dat het betreffende kostenonderzoek op dit punt tekortschiet om hierover een uitspraak te doen. Daarnaast tekent de KNMP aan dat sinds 2004 bepaalde kosten fors zijn toegenomen, zoals de hogere loonkosten en pensioenpremies voor apotheekmedewerkers, de kosten van certificering en de toegenomen administratiekosten, doordat zorgverzekeraars deze in toenemende mate afwentelen op de zorgverleners.

NZa negeert Transitieakkoord

De NZa stelt dat zij niet gehouden is om uitvoering te geven aan hetgeen in het Transitieakkoord door de overheid met brancheorganisaties is afgesproken, omdat de NZa zelf niet bij het Transitieakkoord betrokken is. Op grond van de gebruikelijke, jaarlijkse trendmatige bijstelling stelt de Zorgautoriteit dat de regelvergoeding kan worden verlaagd tot € 6,00. Helemaal consequent lijkt de stellingname van de NZa niet, gezien het feit dat men wel gevolg lijkt te geven aan de afspraak om de receptregelvergoeding vooralsnog niet te verhogen in aansluiting op het door de NZa zelf gecoördineerde boekenonderzoek. De KNMP heeft inmiddels aangekondigd bezwaar aan te tekenen bij de Zorgautoriteit.

Onderliggende cijfers

De NZa heeft voor 2008 de praktijkkostenvergoeding en het norminkomen voor de apothekereigenaar in absolute zin met 3,0 procent verhoogd tot € 417.294 respectievelijk € 106.062. Het norminkomen komt overeen met een brutojaarsalaris van € 80.000 euro. Doordat de rekennorm met 3,1 procent is verhoogd tot 86.400 receptregels, valt de receptregelvergoeding per saldo net even lager uit.

Tabel 1: opbouw receptregelvergoeding in 2008

Normapotheek Normvergoeding
per verstrekt
receptgeneesmiddel
Personeelskosten*250.9032,90
Huisvestingskosten60.0330,69
Algemene kosten55.4070,64
Computerkosten17.6610,20
Rente16.0820,19
Afschrijvingen13.4850,16
Autokosten6.1480,07
Norminkomen apotheker106.0621,23
Totale vergoeding525.7816,09
Aftrek opbrengst AWBZ-instellingen2.425-0,03
Afronding en ombuigingsbijdrage-0,06
Receptregelvergoeding6,00

* Inclusief reis- en verblijfkosten, consumpties en opleidingen

Door de efficiencykorting die sinds 2004 wordt doorbelast, rondt de Zorgautoriteit het tarief per 1 januari 2008 neerwaarts af op € 6,00.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top