Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Omzetstijging door dure geneesmiddelen

Omzetstijging door dure geneesmiddelen

5 juni 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 23

De omzet aan farmaceutische hulp is in 2007 uitgekomen op gemiddeld € 2,5 miljoen per apotheek, 5% meer dan in 2006. Deze stijging is vooral veroorzaakt door de toename van de aantallen dure geneesmiddelen die via unieke kanalen worden verstrekt. Zonder deze groep is de omzetgroei per apotheek 3%.

De gemiddelde apotheek verwerkte in 2007 78.000 voorschriften, 2,7% meer dan het jaar daarvoor. Door de sterke groei van het aantal apotheekvestigingen in ons land blijft de voorschriftenstijging per apotheek daarmee fors achter bij het landelijke stijgingspercentage van 5,8. De sterke toename van het aantal apotheken heeft ook ertoe geleid dat de gemiddelde openbare apotheek haar patiënten populatie verder zag inkrimpen van 9000 personen in 2002 tot 8100 in 2007.

Omzetstijging nader bekeken

De uitgavenstijging is hoofdzakelijk te verklaren met twee fenomenen. In de eerste plaats is dat een toenemend gebruik van dure geneesmiddelen. Van dure geneesmiddelen bedragen de kosten per voorschrift meer dan € 500. Deze middelen worden vaak via unieke leveranciers op de markt gebracht. In de afgelopen jaren is het aandeel dure geneesmiddelen binnen de geneesmiddelenuitgaven opgelopen van 6,9% in 2002 tot 15,1% in 2007. Bijna 40% van de totale uitgavenstijging komt voor rekening van de groep uniek-verstrekte geneesmiddelen. Het gaat hierbij zonder uitzondering om een beperkt aantal gebruikers met hoge kosten per gebruiker. Als de uitgaven aan dure geneesmiddelen via unieke kanalen buiten beschouwing worden gelaten, blijft de omzet van een doorsnee openbare apotheek steken op € 2.367.000 (een stijging van 3,3% ten opzichte van 2006). Dit betekent dat de gemiddelde apotheek in feite € 135.000 minder omzet haalt dan uit bovenstaande gegevens blijkt. Ten tweede is er een sterke tweede groei van het landelijke aantal verstrekkingen. Het aantal voorschriften via openbare apotheken nam in 2007 met 5,8% toe tot 145 miljoen. De voorschriftengroei heeft weliswaar ertoe geleid dat de opbrengsten aan receptregelvergoeding met eenzelfde percentage zijn gestegen, maar vanwege de eerder gemelde groei van het aantal apotheken blijft de toename daarvan per apotheek beperkt tot 2,7%. Van de totale omzet van € 2.502.000 aan farmaceutische hulp is € 470.000, ofwel 19%, bestemd als vergoeding voor de apotheek. Dit aandeel is ten opzichte van voorgaande jaren onveranderd.

Hogere consumptie per Nederlander

Het aantal voorschriften per hoofd van de bevolking is het afgelopen jaar toegenomen tot 9,7 voorschriften. Het gaat hierbij om voorschriften voor receptplichtige (WMG) en niet-receptplichtige (buiten-WMG) geneesmiddelen die in het basispakket vallen. De gemiddelde Nederlander consumeerde voor € 310 aan geneesmiddelen. Dit is inclusief de kosten voor de werkzaamheden in de apotheek. Per persoon is dit € 24 meer (een stijging van 8%) dan in 2006. De extra uitgaven komen voor rekening van een stijgend gebruik van zowel de receptplichtige als de niet-receptplichtige geneesmiddelen.

Juni 2008

De sterke daling van de prijzen van generieke geneesmiddelen per 1 juni 2008 als uitvloeisel van het preferentiebeleid kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van bovenstaande cijfers voor de jaren 2008 en verder. Een en ander is sterk afhankelijk van het feit of apothekers in de tariefsfeer zullen worden gecompenseerd.

Tabel 1: De gemiddelde Nederlander consumeerde in 2007 voor € 310 aan geneesmiddelen

Nederland Gemiddeld
per apotheek
Gemiddeld
per persoon
Omzet farmaceutische hulp (€)4652 miljoen2.502.000310
• waarvan GVS-bijdragen (€)34 miljoen18.0002
Geneesmiddelenkosten (€)3778 miljoen2.032.000252
• WMG (€)3690 miljoen1.985.000246
• buiten-WMG (€)88 miljoen47.0006
Apotheekvergoeding (€)874 miljoen470.00058
• receptregelvergoeding (€)844 miljoen454.00056
• marge buiten-WMG (€)30 miljoen16.0002
Voorschriften145 miljoen78.0009,68
• WMG138 miljoen74.4009,23
• buiten-WMG7 miljoen3.6000,45
Patiënten15 miljoen8.100-

Geneesmiddelenkosten en apotheekvergoeding vormen samen de omzet aan farmaceutische hulp. Als de uitgaven aan unieke leveringen niet worden meegerekend, ligt de omzet per apotheek € 135.000 en het aantal voorschriften 67 lager.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top