Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Eerste uitgifte meer gewaardeerd

Eerste uitgifte meer gewaardeerd

23 april 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 17

Per 1 mei aanstaande verhoogt de NZa het tarief voor de eerste uitgifte. De overige tarieven worden verlaagd. Het gemiddelde tarief per receptregel voor alle apotheken blijft gelijk, toch leidt de tariefaanpassing voor individuele apotheken tot forse veranderingen in de tariefinkomsten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximum tariefbedragen voor apotheekhoudenden vastgesteld die per 1 mei aanstaande van kracht worden. De NZa is hiermee ingegaan op het verzoek van betrokken partijen om het aan de eerste uitgifte toegekende gewicht te verhogen. Daarmee wordt meer recht gedaan aan de waardering voor de extra werkzaamheden die horen bij een eerste uitgifte van een geneesmiddel. Het nieuwe maximumtarief voor de aanvullende prestatie eerste uitgifte wordt gelijkgesteld aan die van de basisprestatie standaarduitgifte. Door de verhoging van het tarief voor een eerste uitgifte dalen de overige tarieven navenant. Uitgangspunt blijft namelijk dat het gemiddelde maximumtarief per NZa-rekeneenheid sluit op een bedrag van € 7,28. Dit aantal rekeneenheden correspondeert met het aantal WMG-verstrekkingen dat van toepassing zou zijn geweest bij de oude tariefsystematiek die gold tot 1 juli 2008. Weekuitgiftes worden in deze berekeningsmethode niet volledig meegerekend. Als deze wel volledig meegerekend worden, zou het gemiddelde tarief per WMG-uitgifte op € 6,51 uitkomen.
Ook de door NZa per 1 januari 2009 ingevoerde maximaal verhoogde maximumtarieven – de zogenoemde maximax tarieven – zijn evenredig aangepast.

Herverdeling

De NZa heeft de maximumtoeslag voor een eerste uitgifte per 1 mei 2009 aangepast van € 1,30 naar € 5,50. De overige bedragen zijn naar beneden toe bijgesteld. De tariefaanpassing zorgt voor een herverdeling van het totale tariefbedrag over de apotheken. Uitgaande van de verdeling van de verschillende prestaties per apotheek in het eerste kwartaal van 2009, verandert er voor 40% van de apotheken niet zo heel veel. Hun tariefinkomsten zullen met de vanaf mei geldende tarieven waarschijnlijk minder dan anderhalf procent naar boven of naar beneden afwijken ten opzichte van de sinds 1 januari 2009 geldende tarieven. Bij 26% van de apotheken zullen door de maatregel de tariefinkomsten lager uitvallen. Dit geldt vooral voor apotheken met een groot aandeel weekuitgiften. Ook internetapotheken die hun tariefinkomsten voornamelijk uit herhaalrecepten verkrijgen, zullen de inkomsten vrij sterk zien dalen. Voor de overige 34% van de openbare apotheken zullen de tariefinkomsten toenemen.

Omslagpunt

In het eerste kwartaal van 2009 was gemiddeld 21,3% van alle verstrekkingen een eerste uitgifte. Dit percentage ligt daarmee iets hoger dan in de tweede helft van 2008. Dit is mede het gevolg van de aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden van de cholesterolverlagende geneesmiddelen waardoor een deel van de statinegebruikers in het eerste kwartaal van dit jaar een andere statine is gaan gebruiken. Vanwege de aard van de tariefswijziging kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat apotheken met relatief veel eerste uitgiften er ten opzichte van de in januari geldende tarieven meer op vooruit zullen gaan. Gerelateerd aan de verhoudingen ten opzichte van de overige tariefprestaties ligt het omslagpunt zo rond de 22% eerste uitgiften. Toch nemen de tariefinkomsten niet bij alle apotheken evenredig toe met het aandeel eerste uitgiften. Er is een opvallend grote groep apotheken met zo’n 70 to 90% eerste uitgiften waarvan de tariefinkomsten minder zullen stijgen dan bij dergelijke percentages zou worden verwacht; zij zullen uitkomen op een beperkte stijging van tussen de 5% en10%. Deze groep bestaat zonder uitzondering uit dienst- en spoedapotheken. Omdat de tariefinkomsten van deze groep apotheken gedomineerd worden door de ANZ-toeslag, speelt de verhoging van het tarief voor een eerste uitgifte een minder doorslaggevende rol. Poliklinische apotheken die meestal wel een relatief hoog aandeel eerste voorschriften hebben en minder inkomsten uit ANZ-toeslagen gaan er het meest op vooruit.

 

tabel 1: Frequentie van de prestaties anders dan verwacht

 

  januari 2009  

  mei 2009  

Basisprestatie

Standaarduitgifte€ 6,40€ 5,50
Weekuitgifte€ 3,50€ 3,00

Aanvullende prestaties

Eerste uitgifte€ 1,30€ 5,50
ANZ-recept€ 12,80€ 11,00
Bijzondere bereiding€ 96,00€ 82,60
Reguliere bereiding€ 12,80€ 11,00

 

Vanaf 1 mei 2009 verhoogt de NZa het maximumtarief voor een eerste uitgifte. De tarieven van de overige prestaties worden verlaagd. Uitgangspunt blijft dat het gemiddelde tarief per NZa rekeneenheid sluit op een bedrag van € 7,28.

 

figuur 1: Verdeling van de mutatie van de tariefinkomsten (in procenten) naar aantal apotheken (in procenten) op basis van afgeleverde WMG verstrekkingen in het eerste kwartaal van 2009

De per 1 mei geldende tarieven zullen zorgen voor een herverdeling van het tariefbedrag over de apotheken.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top