Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Beoogde besparing op statines is onzeker

Beoogde besparing op statines is onzeker

1 mei 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 18

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor statines leidden in het eerste kwartaal van 2009 tot een toename van het marktaandeel van simvastatine en pravastatine met 13,6%. Voor de overige statines stellen zorgverzekeraars een omstreden artsenverklaring verplicht. Van de omgezette gebruikers kreeg 81% een statine in een lagere dan equipotente dosering voorgeschreven.

Meeste omzettingen blijken niet dosisequipotent

Vanaf januari 2009 worden statines uit de basisverzekering vergoed als de verzekerde een verhoogde kans heeft op cardiovasculaire aandoeningen en daardoor is aangewezen op behandeling met statines. Bovendien moet de behandeling plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de betrokken beroepsgroepen.
Volgens de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement moet een statinebehandeling beginnen met simvastatine of pravastatine, waarbij slechts in tweede instantie of bij verwacht onvoldoende resultaat een andere statine in aanmerking komt. Omdat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor een adequate uitvoering van de Zorgverzekeringswet, laat de minister het aan de zorgverzekeraars over hoe zij toezien op naleving van vergoedingsvoorwaarden. Zorgverzekeraars voeren daartoe een gemeenschappelijk landelijk beleid waardoor de procedures bij alle verzekeraars dezelfde zijn.

Artsenverklaring

Om voor vergoeding voor atorvastatine, fluvastatine, rosuvastatine of ezetimib in aanmerking te komen, moeten verzekerden op last van de zorgverzekeraars een artsenverklaring aan de apotheek overleggen. Voor het afleveren van simvastatine en pravastatine is deze verklaring niet nodig.
Op basis van de aflevergegevens van openbare apotheken over het eerste kwartaal van 2009, blijkt duidelijk dat de aanscherping van de vergoedingsvoorwaarden niet zonder effect is gebleven. Het aandeel van simvastatine en pravastatine in het totaal aantal verstrekte standaarddagdoseringen (DDD’s) nam toe van 46,7% in het vierde kwartaal van 2008 tot 53,0% in het eerste kwartaal van 2009. Dit komt neer op een toename van 13,6%.
In januari 2009 was dit aandeel met 54,0% overigens het hoogst, terwijl dit in maart iets was teruggelopen tot 52,4%. Gemeten in aantallen gebruikers ligt het aandeel van simvastatine en pravastatine in het eerste kwartaal van 2009 op 61,9%. Bij startende gebruikers ligt dit aandeel zelfs op 70,5%. Ook bij deze groep lag dit aandeel in maart enigszins lager dan in januari.

   Huisartsen weigeren verklaring af te geven

  Op basis van het aantal gebruikers in de tweede helft van 2008 mocht worden
  verwacht dat 730.000 mensen in het eerste kwartaal van 2009 een bezoek aan de
  arts moesten brengen om over te stappen op een andere statine of om een
  artsenverklaring op te halen. Zoveel zijn het er echter niet geworden.
  Het verzet tegen de artsenverklaring groeide snel en leidde medio januari tot de
  weigering van huisartsen om nog langer een verklaring af te geven. Dit verzet werd
  mogelijk mede versterkt door de ruzie tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging
  (LHV) en VWS-minister Klink over halvering van het tarief voor herhaalrecepten. Het
  standpunt van de LHV is dat een recept als artsenverklaring volstaat. Verzekeraars
  blijven vasthouden aan de opgestelde procedures, waardoor apothekers bij het
  ontbreken van een noodzakelijke artsenverklaring alleen nog statines zouden mogen
  afleveren tegen contante betaling door de patiënt.
  Zorgverzekeraars en apothekers willen patiënten echter niet het slachtoffer laten zijn   
  van een geschil tussen VWS en LHV. Zolang er in deze kwestie nog geen oplossing is,
  hanteren zorgverzekeraars de lijn dat apothekers ook een statine ten laste van de
  zorgverzekering af kunnen leveren als de arts weigert om een artsenverklaring
  af te geven.
  

Maatgevend

Het prijsverschil tussen simvastatine en de andere statines was voor het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aanleiding om de minister in april 2008 te adviseren om de aanspraak op cholesterolverlagers te beperken tot simvastatine en slechts bij medische noodzaak een andere statine te vergoeden. De minister nam dit advies deels over en besloot dat de richtlijnen van de beroepsgroepen maatgevend zijn voor de vergoedingsaanspraak van verzekerden.
Als gevolg van het preferentiebeleid in 2008 daalden de prijzen van simvastatine en pravastatine – de enige generiek beschikbare statines – sterk en werd het prijsverschil tussen deze en de andere statines nog groter. Voor 2009 boekte VWS een besparing in van € 32 miljoen, oplopend tot € 97 miljoen in 2011. Aflevergegevens over het eerste kwartaal van 2009 laten zien dat de aanscherping van de vergoedingsvoorwaarden tot een lager uitgavenniveau heeft geleid.

Inkoopprijzen

De kosten tegen apotheekinkoopprijzen van de door openbare apotheken afgeleverde statines bedroegen € 61,4 miljoen. Dit is € 22,2 miljoen minder dan in het eerste kwartaal van 2008. Een belangrijk deel hiervan is echter toe te schrijven aan de prijsdalingen die in juni 2008 optraden. Het is aannemelijk dat het effect van deze prijsdalingen buiten de voor 2009 ingeboekte besparing valt. Toch ligt de minister precies op koers voor de te realiseren besparing. Als de verhoudingen in het voorschrijf- en afleverpatroon in het eerste kwartaal van 2009 gelijk zouden zijn aan die van 2008, zouden de kosten namelijk op € 69,9 miljoen zijn uitgekomen. Dit is € 8,5 miljoen meer dan de gerealiseerde uitgaven. Bij deze berekeningen is overigens geen rekening gehouden met kosten voor extra artsenbezoek en met de extra uitgaven aan eerste uitgiften. De met de maatregel gepaard gaande administratieve lastenverzwaring voor voorschrijvers en afleveraars is hierin evenmin meegenomen. Het is vanzelfsprekend nog te vroeg om uitspraken te doen of de ingeboekte bezuinigingen in 2010 en later zullen worden gehaald. Naar verluidt overweegt VWS om de limieten voor de statines in het geneesmiddelenvergoedingsysteem aan te passen als de beoogde besparingen niet gehaald dreigen te worden. Het GVS staat in het wapenarsenaal van de overheid al jaren te verstoffen en is tijdens de bijna afgelopen periode van geneesmiddelenconvenanten zelfs officieel ontmanteld.

Niet-equipotente omzettingen

In het eerste kwartaal van 2009 kreeg ruim 10% van de bestaande statinegebruikers een andere statine voorgeschreven dan zij in 2008 voor het laatst ontvingen. Zoals mocht worden verwacht, ging dit meestal om omzettingen naar simvastatine of pravastatine. Toch vond maar ruim 60% van de omzettingen plaats naar één van deze twee middelen. Daarvoor kregen deze gebruikers meestal atorvastatine of rosuvastatine voorgeschreven.
Omzetting van atorvastatine 20 mg naar simvastatine 40 mg komt met 7,9% het vaakst voor, gevolgd door de omzetting van atorvastatine 10 mg naar simvastatine 40 mg met 5,3%. Uitgaande van een vergelijking van de LDL-cholesteroldaling voor de verschillende statines in een meta-analyse van Law en Wald kan de dosisequivalentie van de verschillende statines worden afgeleid1. Zo blijkt dat met simvastatine 40 mg, atorvastatine 10 mg en rosuvastatine 5 mg ongeveer dezelfde daling van het LDL-cholesterol wordt bewerkstelligd.

Lagere dosering

Uit een nadere bestudering van de omzettingen naar simvastatine en pravastatine blijkt dat deze meestal niet dosisequipotent plaatsvinden. Van deze patiënten krijgt 81% een lagere dosering dan de dosering die equipotent is. Dit roept de vraag op of patiënten wel naar de juiste sterkte worden omgezet. En wie monitort of de beoogde verlaging van de cholesterolwaarde wordt gehaald? Naast de omzettingen naar de patentloze statines werden er opvallend veel gebruikers naar ezetimib omgezet. Bijna 20% van de omgezette gebruikers kreeg ezetimib voorgeschreven. Hierdoor bleef het marktaandeel van dit middel op peil en lijkt het alsof ezetimib nauwelijks door de aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden wordt geraakt. Net als bij de omzettingen naar simvastatine of pravastatine, kregen de naar ezetimib omgezette gebruikers daarvoor meestal atorvastatine of rosu vastatine voorgeschreven.figuur 1: Ontwikkeling aantal standaarddagdoseringen (DDD’s) en geneesmiddelenkosten statines, 2003 t/m 2009.

De kosten van statines daalden ondanks een stijgend gebruik. In het eerste kwartaal (kw) van 2009 kwamen de geneesmiddelenkosten van statines uit op het laagste niveau sinds de afgelopen 5 jaar.

 

tabel 1: Standaarddosering versus voorgeschreven dosering per statine, eerste kwartaal 2009

   Standaard-dagdosering  
(DDD's)
  Voorgeschreven  
dosering
Gemiddelde inkoopprijs
  per standaard-dagdosering  
Simvastatine30 mg28,1 mg€ 0,03
Pravastatine30 mg31,9 mg€ 0,09
Fluvastatine60 mg52,1 mg€ 0,57
Atorvastatine20 mg23,7 mg€ 0,99
Rosuvastatine10 mg11,8 mg€ 0,73
Ezetimib10 mg10,0 mg€ 1,29
Ezetimib met simvastatine30 mg27,0 mg€ 1,77

 Het preferentiebeleid heeft geleid tot aanzienlijke prijsverschillen tussen statines. De aanpassing van de standaarddagdosering bij simavastatine van 15 naar 30 mg en van atorvastatine van 10 naar 20 mg sluit redelijk aan bij de voorgeschreven dosering in het eerste kwartaal van 2009.

 

figuur 2: Ontwikkeling aantal DDD’s en geneesmiddelenkosten statines, 2003 t/m 2009.

Het aandeel van simvastatine en pravastatine nam begin 2009 aanzienlijk toe. In het eerste kwartaal (kw) van 2009 kwamen de geneesmiddelenkosten van statines uit op het laagste niveau sinds de afgelopen 5 jaar.

 

tabel 2: Top-10 omzettingen van bestaande gebruikers, eerste kwartaal 2009

RangVanNaarin %
1   atorvastatine tablet omhuld 20mg  simvastatine tablet fo 40mg  7,9 %
2   atorvastatine tablet omhuld 10mg  simvastatine tablet fo 40mg5,3 %
3   rosuvastatine tablet fo 10mg  simvastatine tablet fo 40mg5,0 %
4   atorvastatine tablet omhuld 10mg (1=10)    simvastatine tablet fo 20mg4,9 %
5   atorvastatine tablet omhuld 40mg  ezetimib tablet 10mg4,5 %
6   atorvastatine tablet omhuld 40mg  simvastatine tablet fo 40mg4,5 %
7   ezetimib tablet 10mg  atorvastatine tablet omhuld 40mg   4,3 %
8   simvastatine tablet fo 20mg  simvastatine tablet fo 40mg3,2 %
9   atorvastatine tablet omhuld 20mg  simvastatine tablet fo 20mg2,9 %
10   rosuvastatine tablet fo 10mg  simvastatine tablet fo 20mg1,7 %

Ruim 60% van de omzettingen vond plaats naar simvastatine of pravastatine. Van de naar simvastatine of pravastatine omgezette gebruikers krijgt 81% een lagere dan equipotente dosering.

 

tabel 3: Aantal omzettingen naar simvastatine en pravastatine in het eerste kwartaal van 2009

RangVanNaarAantal gebruikersIn %Equipotentie
1atorvastatine tablet omhuld 20mgsimvastatine tablet fo 40mg11.03417,1%L
2atorvastatine tablet omhuld 10mgsimvastatine tablet fo 40mg7.41711,5%G
3rosuvastatine tablet fo 10mgsimvastatine tablet fo 40mg7.04210,9%L
4atorvastatine tablet omhuld 10mgsimvastatine tablet fo 20mg6.93210,8%L
5atorvastatine tablet omhuld 40mgsimvastatine tablet fo 40mg6.2909,8%L
6atorvastatine tablet omhuld 20mgsimvastatine tablet fo 20mg4.0426,3%L
7rosuvastatine tablet fo 10mgsimvastatine tablet fo 20mg2.4513,8%L
8atorvastatine tablet omhuld 10mgsimvastatine tablet fo 10mg2.0063,1%L
9rosuvastatine tablet fo 20mgsimvastatine tablet fo 40mg1.2912,0%L
10rosuvastatine tablet fo 5mgsimvastatine tablet fo 40mg1.1661,8%G
11rosuvastatine tablet fo 5mgsimvastatine tablet fo 20mg1.1301,8%L
12rosuvastatine tablet fo 10mgsimvastatine tablet fo 10mg8591,3%L
13atorvastatine tablet omhuld 20mgpravastatine tablet 40mg6871,1%L
14atorvastatine tablet omhuld 40mgpravastatine tablet 40mg6141,0%L
15fluvastatine capsule 40mgsimvastatine tablet fo 40mg5720,9%H
16simvastatine tablet fo 40mgpravastatine tablet 40mg5610,9%L
17pravastatine tablet 40mgsimvastatine tablet fo 40mg5570,9%H
18rosuvastatine tablet fo 10mgpravastatine tablet 40mg5410,8%L
19atorvastatine tablet omhuld 10mgpravastatine tablet 40mg5270,8%L
20fluvastatine tablet mga 80mgsimvastatine tablet fo 40mg5180,8%H
21atorvastatine tablet omhuld 40mgsimvastatine tablet fo 20mg5150,8%L
22simvastatine tablet fo 20mgpravastatine tablet 20mg4710,7%L
23atorvastatine tablet omhuld 40mgsimvastatine tablet fo 80mg4570,7%L
24atorvastatine tablet omhuld 10mgpravastatine tablet 20mg4250,7%L
25rosuvastatine tablet fo 20mgsimvastatine tablet fo 20mg4220,7%L
 
 overige omzettingen naar een lagere dan de equipotente dosering3.9106,1%L
 overige omzettingen naar een equipotente dosering6841,1%G
 overige omzettingen naar een hogere dan de equipotente dosering1.3262,1%H
 
Totaal aantal omzettingen64.447100% 

LITERATUUR
1 Law MR, Wald NJ, et al. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1423.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top