Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Kwaliteitsindicatoren met (een) KISS

Kwaliteitsindicatoren met (een) KISS

25 mei 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 21

1.450 Apotheken (80%) hebben gebruik gemaakt van de SFK-webrapportage KISS voor het bepalen van 11 van de 42 indicatoren uit de Basisset kwaliteitsindicatoren apotheken 2009 van de IGZ. KISS bespaarde de apotheker tweederde van de tijd in vergelijking met selecties in het eigen AIS. KISS wordt uitgebreid met searches voor het opsporen van patiënten die niet optimaal worden behandeld.

Kwaliteitsindicatoren apotheken, Basisset 2009

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2009 voor het eerst apotheken gevraagd om de resultaten van de geleverde farmacotherapeutische zorg, onderverdeeld in 10 domeinen, zichtbaar te maken middels 42 indicatoren. Deze indicatoren zijn door IGZ, KNMP/WINAp en SIR gezamenlijk ontwikkeld als de eerste basisset kwaliteitsindicatoren. Apothekers konden tot uiterlijk 1 april 2009 via een online invoermodule op een KNMP-website de gevraagde gegevens over het jaar 2008 vastleggen. Bij het invoeren van de gegevens werd tevens gevraagd naar de hoeveelheid tijd die per indicator nodig was voor het verzamelen en invullen van de resultaten. Voor 11 van de 42 indicatoren voor medicatieveiligheid en farmacotherapie konden de apothekers gebruik maken van een in samenwerking met de SFK ontwikkelde webrapportage die de gegevens kant-en-klaar per apotheek presenteert.

Webrapportage KISS

De Basisset kwaliteitsindicatoren 2009 is gerelateerd aan de in 2008 geïntroduceerde SFK-webrapportage KISS (KNMP Indicatoren SetS), die 28 indicatoren telt op het gebied van 'medicatiebewaking' en 'farmacotherapie'. Hierin worden van deze indicatoren de resultaten weergegeven voor de meest recente 12 maanden. Speciaal voor 11 indicatoren uit de Basisset kwaliteitsindicatoren 2009 zijn de uitkomsten van het kalenderjaar 2008 zodanig weergegeven dat ze voor de apotheek direct kunnen worden overgenomen in de rapportage voor de IGZ. De webrapportage KISS wordt maandelijks aangepast aan de laatst door de apotheek aangeleverde gegevens. Daardoor kunnen apotheken in de loop van het jaar aan de hand van hun actuele gegevens telkens kijken in hoeverre hun prestatie zich op een bepaald aspect ontwikkelt. De scores zijn jaargemiddelden, gebaseerd op de resultaten per maand, die op hun beurt ook in de webrapportage zijn gepresenteerd. Naast de eigen score van de apotheek toont de rapportage ook landelijke referentiecijfers in de vorm van percentielscores, zodat een apotheker weet waar hij staat ten opzichte van zijn collega’s.

Gebruiksgemak en nauwkeurigheid

Voorwaarde voor het raadplegen van de KISS-webrapportage is dat de SFK beschikt over voldoende gegevenshistorie van de apotheek in kwestie. Van de 1.760 SFK-deelnemers hadden 1.545 apotheken de minimaal vereiste 30 aaneengesloten maanden historie aan de SFK aangeleverd. Daarvan hebben 1.509 apotheken (98%) de rapportage geraadpleegd. Van de 1.802 apotheken die de Basisset kwaliteitsindicatoren hebben ingevuld hebben 1450 (80%) apotheken daadwerkelijk KISS gebruikt voor het rapporteren van hun indicatoren. Uit de registratie van de tijdsbesteding is gebleken dat de benodigde tijd voor het vastleggen van de 11 indicatoren een factor 3 lager lag dan wanneer gebruik was gemaakt van het Apotheek Informatie Systeem (AIS). In de SFK webrapportage KISS zijn de indicatoren nauwkeurig berekend en gevalideerd op basis van de door IGZ, KNMP/WINAp en SIR opgestelde definities. Zo wordt bijvoorbeeld het gelijktijdige gebruik van opioiden met een laxans nauwkeurig bepaald door te kijken naar overlap in de gebruiksperioden, ongeacht of de middelen gelijktijdig zijn opgehaald en is het resultaat een gemiddelde van de maandelijkse uitkomsten.

Uitbreiding en verdieping voor 2010

Ook in 2010 zal weer een indicatorenset aan de IGZ gerapporteerd worden. De webrapportage KISS zal uitgebreid worden met searches voor het opsporen van patiënten die niet optimaal worden behandeld en waarop de indicatoren zijn gebaseerd. Door het maandelijks aanpassen van KISS met de laatst door de apotheek aangeleverde gegevens, kunnen apothekers hun prestaties op het gebied van farmacotherapie en medicatieveiligheid continue volgen. Zo kan de apotheek met KISS niet alleen achteraf rapporteren, maar is KISS tevens een stimulans om proactief aan de slag te gaan. Daarnaast wordt KISS ook uitgebreid met logistieke indicatoren zoals de synchronisatiegraad en in de toekomst mogelijk ook met indicatoren die gebaseerd zijn op zorgregistratiegegevens.

 

Tabel 1: Indicatoren uit de Kwaliteitsindicatoren Apotheken Basisset 2009 in KISS

Indicator-
nummer
Omschrijving indicator
6 Percentage patiënten met NSAID’s bij gebruik lisdiuretica en RAS-remmers
7 Percentage gebruikers van COX-2 selectieve remmers met vermoedelijke cardio-vasculaire aandoeningen   
12 Aantal gebruikers van coumarinen in combinatie met co-trimoxazol of miconazol (oraal, vaginaal)
21 Percentage chronische gebruikers van benzodiazepines (>65 jaar)
36 Percentage patiënten > 70 jaar dat klassieke NSAID’s met gastro-protectie gebruikt
37 Percentage patiënten dat gelijktijdig nitraat en antithromboticum gebruikt
38 Percentage gebruikers sterke opiaten met tevens laxantia
39 Percentage patiënten met inhalatiecorticosteroïden bij overmatig gebruik bronchusverwijders
40 Percentage patiënten met metformine bij eerste uitgifte van orale bloedglucoseverlagende middelen
41 Percentage chronische gebruikers langwerkende hypnotica
42 Percentage afleveringen van derde-generatie-chinolonen

De webrapportage KISS zal uitgebreid worden met searches voor het opsporen van patiënten die niet optimaal worden behandeld en waarop de indicatoren zijn gebaseerd.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top