Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2012 / 400 miljoen euro meer aan eigen risico

400 miljoen euro meer aan eigen risico

8 november 2012, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 147 Nr 45

Verhoging van het eigen risico leidt volgend jaar alleen al op basis van de uitgaven aan geneesmiddelen tot een lastenverzwaring van 400 miljoen euro via het eigen risico. Het aandeel van de verzekerden van 18 jaar en ouder dat volgend jaar het eigen risico vol maakt, daalt van 32% dit jaar naar 24% in 2013.

Dit jaar bedraagt het eigen risico voor de basisverzekering nog 220 euro per verzekerde. In 2013 komen de eerste 350 euro voor rekening van de patiënt zelf. De verhoging bestaat uit de jaarlijkse indexatie en een extra verhoging van 115 euro. Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder en heeft betrekking op alle zorgkosten, behalve die van de huisarts, van verloskundige zorg en kraamzorg, van de griepprik bij risicopatiënten en van nationale bevolkingsonderzoeken zoals het borstkankeronderzoek. In sommige gevallen tellen de zorgkosten niet mee als gebruik wordt gemaakt van door de zorgverzekeraar aangewezen preferente zorg.

Compensatie

Er geldt een compensatieregeling voor het eigen risico voor chronisch zieken met hoge zorgkosten. Een voorwaarde voor deze compensatie is het gebruik van bepaalde geneesmiddelen gebruiken. Het gaat om 300 werkzame stoffen die voorkomen op een lijst van het ministerie van VWS. Declaraties van apotheekhoudenden vormen de basis voor de uitvoering van deze regeling. De hoogte van de compensatie bedraagt dit jaar 85 euro. Voor 2013 is dat bedrag nog niet bekend.

Als compensatie voor de kosten van de zorgverzekering heeft de overheid voor mensen met een laag inkomen een inkomensafhankelijke zorgtoeslag ingevoerd. Deze kan oplopen tot ruim 800 euro voor alleenstaanden en tot ruim 1700 euro voor meerpersoonshuishoudens. De maximumbedragen worden in 2013 met 115 euro per person verhoogd. In 2013 wordt de zorgtoeslag ook afhankelijk van het vermogen. Overigens vervalt vanaf 2014 volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA de zorgtoeslag en wordt het eigen risico evenals de zorgpremie inkomensafhankelijk.*

Verhoging doorgerekend

De SFK heeft op basis van de verstrekkingen van geneesmiddelen uit het basispakket door openbare apotheken de gevolgen berekend van de verhoging van het eigen risico. We beperken ons daarbij (vanzelfsprekend) tot de uitgaven aan geneesmiddelen en laten andere zorgkosten die die laste van het eigen risico kunnen komen buiten beschouwing. Evenmin is rekening gehouden met het feit dat sommige zorgverzekeraars zorgkosten niet of slechts deels ten laste brengen van het eigen risico indien preferente zorg wordt gebruikt.

Ook kan de SFK met de huidige gegevens geen geneesmiddeluitgaven combineren van mensen die geneesmiddelen van verschillende apotheken betrekken. Daardoor kent binnen de berekening van de SFK het percentage mensen dat hun eigen risico vol maken een onderschatting. De berekeningen zijn uitgevoerd met gegevens over de periode september 2011 tot en met augustus 2012.

Voor eigen rekening

Aan verzekerden die jonger zijn dan 18 jaar wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Deze groep maakt 20,8% uit van de Nederlandse bevolking en is verantwoordelijk voor 5,7% (250 miljoen euro) van de totale geneesmiddeluitgaven.

Van de bevolking van 18 jaar of ouder maakt 32% van de mensen op basis van de geneesmiddeluitgaven het eigen risico vol als het maximum 220 euro bedraagt. Van de geneesmiddeluitgaven aan deze groep komt 67% voor rekening van de zorgverzekering en wordt de rest, 33% (1,35 miljard euro), ten laste gebracht van het eigen risico. Als het eigen risico stijgt naar 350 euro dan daalt het percentage achttienplussers dat het eigen risico volmaakt tot 24% en komt 43% (1,75 miljard euro) van de uitgaven ten laste van het eigen risico. De verhoging van het eigen risico leidt daarmee tot een toename van het totaalbedrag dat ten laste van het eigen risico komt van 400 miljoen euro.

tabel 1 en 2: Invloed van verhoging eigen risico van 220 naar 350 euro op basis van geneesmiddeluitgaven voor verzekerden van 18 jaar en ouder

Bij een eigen risico van 220 euro

Verzekerden (>18jr) met

Uitgaven ten laste

zorgverzekering

eigen risico

eigen risico niet vol

68%

0

€ 550 miljoen

eigen risico vol

32%

€ 2700 miljoen

€ 800 miljoen

 

Bij een eigen risico van 350 euro

Verzekerden (>18jr) met

Uitgaven ten laste

zorgverzekering

eigen risico

eigen risico niet vol

76%

0

€ 800 miljoen

eigen risico vol

24%

€ 2300 miljoen

€ 950 miljoen

* Op 9 november jl heeft het kabinet het voornemen geuit om deze passage uit het regeerakkoord te heroverwegen.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top