Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2012 / Prijspeil daalt, prijsrisico apotheek loopt op

Prijspeil daalt, prijsrisico apotheek loopt op

12 april 2012, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 147 Nr 15

Het prijspeil van receptgeneesmiddelen daalt in april met 1,4%. Deze daling komt voornamelijk door een aanpassing van de maximumprijzen van geneesmiddelen. Er waren ook prijsstijgingen die een extra bedrijfsrisico voor apotheken vormen. Ze kunnen oplopen tot meer dan €10.000 per apotheek op jaarbasis.

In het per 1 januari van dit jaar geïntroduceerde systeem van vrije prijzen is de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) nog altijd van toepassing. Deze wet is sinds de introductie in 1996 het belangrijkste prijsbeheersingsinstrument van de overheid. Op grond van deze wet kan de Minister van VWS maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen. Dit is de prijs die een leverancier maximaal voor een geneesmiddel mag vragen. Deze maximumprijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van het betreffende geneesmiddel in België, Duitsland, Frankrijk en Groot–Brittannië. Tweemaal per jaar worden deze maximumprijzen vastgesteld. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer, naar aanleiding van een tweetal moties, toegezegd om de toekomstbestendigheid van de Wgp te onderzoeken en te bezien of, en zo ja hoe, de Wgp gewijzigd moet worden. Zij verwacht het onderzoeksrapport met haar reactie nog voor de zomer van 2012 aan de Kamer te kunnen aanbieden.

Opnieuw prijsdalingen

Per april heeft de overheid opnieuw maximumprijzen voor geneesmiddelen vastgesteld. Dit leidt tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 1,4% in vergelijking met maart van dit jaar. De SFK bepaalt de ontwikkeling van dit prijspeil door maandelijks de totale kosten van de door openbare apotheken verstrekte geneesmiddelen te vergelijken met die van dezelfde hoeveelheid van dezelfde geneesmiddelen tegen de prijzen van de daaropvolgende maand. Hierdoor ontstaat een prijsindex waarop wijzigingen in aantal en aard van de verstrekte geneesmiddelen geen invloed hebben.
Binnen de groep spécialités en de parallel geïmporteerde spécialités daalde het prijspeil door de Wgp met 1,5%. Hieraan droegen in volgorde van belang Seretide (salmeterol/fluticason), Symbicort (formoterol/budesonide) en Zyprexa (olanzapine) het meest bij. Binnen de generieke geneesmiddelen daalde het prijspeil in april met 0,9%. Deze daling kan vrijwel in zijn geheel aan atorvastatine worden toegeschreven, maar staat los van de Wgp. Vooruitlopend op het patentverloop van Lipitor in mei 2012 heeft leverancier Ranbaxy een exclusieve licentie verworven om als eerste een generieke variant van atorvastatine op de markt te mogen brengen. VGZ, CZ en Menzis reageerden onmiddellijk door atorvastatine halverwege maart 2012 in hun preferentiebeleid op te nemen. Achmea vergoedt atorvastatine binnen het basiscontract vanaf medio april op basis van de laagste prijs. Per 1 april is atorvastatine ook in het IDEA-contract opgenomen. *

Ook prijsstijgingen

Ondanks het feit dat het prijspeil in april daalt, biedt de Wgp voor een aantal geneesmiddelen ook ruimte voor prijsverhogingen. Hiervan is door sommige fabrikanten gebruik gemaakt. Door de contractafspraken met apothekers laten sommige zorgverzekeraars deze prijsverhogingen geheel voor rekening komen van de apotheek. Voor de meeste apotheken vormen daarbij de contracten van Achmea en VGZ het grootste risico. Beide verzekeraars maximeren de hoogte van de vergoeding aan de apotheek tot de prijs in oktober 2011. Begin van dit jaar (PW 2-2012) meldde de SFK dat de sinds oktober 2011 doorgevoerde prijsverhogingen op jaarbasis op een verliespost van gemiddeld € 2.000 per apotheek kunnen uitkomen. Dit bedrag is inmiddels opgelopen tot gemiddeld € 3.200. Voor ongeveer 50 apotheken bedraagt deze verliespost op jaarbasis momenteel mogelijk zelfs meer dan € 10.000. De in april doorgevoerde prijsverhogingen van Neulasta (pegfilgrastim), Etalpha (alfacalcidol) en Losec (omeprazol) hadden het meeste effect op het prijspeil. Voor pegfilgrastim heeft de minister per 1 april 2012 geen maximumprijs meer vastgesteld. Voor de leveranciers van alfacalcidol en omeprazol was de nieuw vastgestelde maximumprijs de aanleiding om de prijsverhoging door te voeren.

figuur 1: Prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen per inkoopkanaal ( januari 2008 = 100)

Prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen per inkoopkanaal 

 Via de prijzenwet (Wgp) houdt de overheid stevige grip op de ontwikkeling van de geneesmiddelenprijzen.

* tekst per 13 april 2012 gewijzigd

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top