Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Doorgeleverde bereidingen maken 80% uit van totaal

Doorgeleverde bereidingen maken 80% uit van totaal

27 november 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 48

Eind 2014 is 80% van de door openbare apotheken verstrekte bereidingen aantoonbaar een doorgeleverde bereiding. In voorgaande jaren lag dit percentage veel lager. Zo was dit in 2013 nog maar 6%. Dat wil niet zeggen dat het aandeel doorgeleverde bereidingen nu daadwerkelijk groter is.

Doorgeleverde bereidingen zijn apotheekbereidingen die niet in de apotheek zelf worden bereid, maar op min of meer grote schaal door grootbereiders worden gemaakt. Sinds de invoering van de gedifferentieerde tariefstructuur medio 2008 maakt een bereidingstoeslag onderdeel uit van de declaratieprijs van een bereiding, die verder bestaat uit de inkoopprijs van de bestanddelen en een standaard terhandstellingstarief. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalde in 2009 dat bij doorgeleverde bereidingen geen bereidingstoeslag mag worden gedeclareerd, maar uitsluitend de inkoopprijs van de doorgeleverde bereiding en een terhandstellingstoeslag. Deze uitspraak bracht apotheken in een lastig parket omdat de doorgeleverde bereidingen voor het overgrote deel niet in de G-Standaard waren opgenomen en daardoor niet over een artikelnummer beschikten. Dat maakte transparante declaratie en gegevensuitwisseling onmogelijk.
Vanwege de noodzakelijke transparantie gingen apothekers door met de gebruikelijke manier van declareren, waarbij veelal een bereidingstoeslag deel bleef uitmaken van de declaratie. Dit ter compensatie van de hogere inkoopprijs van de doorgeleverde bereiding versus de inkoopprijzen van de bestanddelen. Die ‘compensatie’ blijkt de ene keer uit te vallen in het voordeel van de apothekers en de andere keer in het voordeel van de zorgverzekeraars. Hoewel de handelwijze in strijd was met de NZA-uitspraak, blijkt de NZA niet actief op zoek te zijn gegaan naar ‘overtreders’. Ook zorgverzekeraars zagen de noodzaak van transparante declaraties in. Correcties bleven uit en sommige zorgverzekeraars bestendigden deze handelwijze door deze op te nemen in de contracten. Enkele zorgverzekeraars zijn in tweede instantie tot een ander inzicht gekomen en eisen nu achteraf de in hun ogen onterecht gedeclareerde bereidingstoeslagen over enkele jaren terug.

In de G-Standaard

Ondanks de druk die partijen al sinds 2009 op de grootbereiders uitoefenden, besloten zij pas eind 2013 om hun producten aan te melden voor opname in de G-Standaard. Dat resulteerde in een transparantere declaratie van veel meer doorgeleverde bereidingen. Dat resulteerde in een transparantere declaratie van veel meer doorgeleverde bereidingen. Dit komt tot uitdrukking in onderstaande figuur.
De vigerende circulaire Bereidingen van de NZA bepaalt dat een apotheker geen bereidingstoeslag in rekening mag brengen als er een (doorgeleverde) bereiding in de handel beschikbaar is.
De KNMP heeft tegen deze circulaire bezwaar gemaakt, omdat de KNMP van oordeel is dat deze bepaling bereidende apotheken op voorhand in een ongelijke marktpositie plaatst, hoewel zij aan de kwaliteitseisen voldoen.
Naar verwachting zal de NZA nog voor het einde van het jaar een uitspraak doen over dit bezwaar.

figuur 1: Ontwikkeling van bereidingen naar productgroep sinds oktober 2013
Ontwikkeling van bereidingen naar productgroep sinds oktober 2013

Opname doorgeleverde bereidingen in G-Standaard veroorzaakt een zichtbaar effect

 

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top