Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Tariefinkomsten: lichte groei ontoereikend

Tariefinkomsten: lichte groei ontoereikend

22 mei 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 21

Een openbare apotheek behaalde in 2013 gemiddeld 2% meer tariefinkomsten dan in 2012. Toch blijven die nog steeds onder het niveau van 2010. Poliklinische apotheken gingen er meer op vooruit.

In 2013 bedroeg de omzet van een openbare apotheek gemiddeld € 2,1 miljoen. Dat is € 144.000 (ofwel 6,5%) minder dan in 2012. Voor de daling van de omzet, die uit tariefinkomsten en kosten van de verstrekte geneesmiddelen bestaat, zijn de laatste verantwoordelijk. Gemiddeld bedroeg deze daling per apotheek € 158.000. De overheveling van de orale oncolytica en groeihormonen naar het ziekenhuisbudget droeg sterk aan de daling bij. Daarnaast zorgden prijsverlagingen door de Wet Geneesmiddelenprijzen en door patentverloop van geneesmiddelen voor lagere kosten.

Tariefinkomsten

De gemiddelde openbare apotheek ontving in 2013 € 627.000 aan tariefinkomsten voor de verstrekking van zowel receptplichtige als niet-receptplichtige geneesmiddelen binnen het basispakket. Dit is € 14.000 (ongeveer 2%) meer dan in 2012. Dit kan worden verklaard uit de enigszins hogere tarieven die zorgverzekeraars de apothekers boden voor hun zorgverlening, in combinatie met licht toegenomen geneesmiddelengebruik. Met deze stijging blijft de apotheekvergoeding voor de terhandstelling van geneesmiddelen overigens nog ver onder het niveau van 2010, toen deze voor de gemiddelde apotheek uitkwam op € 641.000. Tegenover de ontwikkelingen van de tariefinkomsten staan die van de praktijkkosten. Onder meer door de toegenomen werkzaamheden in de apotheek en de loonkostenontwikkeling blijven de tariefopbrengsten achter bij de praktijkkosten. De hierboven beschreven ontwikkeling gelden voor de gemiddelde openbare apotheek. Voor individuele apotheken kunnen deze heel anders uitvallen.

Speciaal segment

Voor apotheken die zich op een speciaal segment van de farmaceutische zorg richten, zoals de poliklinische apotheken en de dienstapotheken, gelden andere cijfers dan die voor de gemiddelde openbare apotheek. Zo zagen poliklinische apotheken in 2013 hun tariefinkomsten gemiddeld met 6% toenemen. Dit is in lijn met de toename van het gemiddeld aantal verstrekkingen, die ook 6% bedroeg. De gemiddelde dienstapotheek verstrekte in 2013 ongeveer 4% minder vaak een pakketgeneesmiddel dan in 2012. Door hogere tarieven die zorgverzekeraars en apothekers  overeenkwamen voor de zorgverlening in avond, nacht en weekend, kwamen de bijbehorende tariefinkomsten van de dienstapotheek niet lager, maar ongeveer 4% hoger uit. Volgend jaar zal blijken wat het gezamenlijk voorstel voor financiering van dienstapotheken van de Stichting Dienstapotheken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland betekent voor de tariefinkomsten 2014. Het voorstel dat in het najaar van 2013 is gepubliceerd, behelst meer op individuele leest geschoeide tariefafspraken, die de dienstapotheken, net als huisartsposten, maken met de regionaal marktleidende zorgverzekeraar en een tweede verzekeraar.

Figuur 1: Geneesmiddelkosten en tariefinkomsten, gemiddeld per apotheek (x 1000 € ),  2009 - 2013

Geneesmiddelkosten en tariefinkomsten per apotheek 2009-2013

De tariefinkomsten zijn in 2013 nog ver onder het niveau van 2010


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top