Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Kwart 80-plussers gebruikt een weekdoseersysteem

Kwart 80-plussers gebruikt een weekdoseersysteem

8 januari 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 1/2

Voor patiënten die niet meer het overzicht hebben om zelf de juiste geneesmiddelen op de juiste momenten in te nemen, hebben apothekers de mogelijkheid om geneesmiddelen te verstrekken in weekdoseersystemen. Ook zorginstellingen die de verantwoordelijkheid dragen voor het juiste gebruik van de geneesmiddelen door hun bewoners, kunnen daarvan gebruikmaken.

In een weekdoseersysteem, vaak een medicijnrol bestaande uit plastic zakjes, worden geneesmiddelen per patiënt per innamemoment verpakt. Een geautomatiseerd proces ondersteunt apothekers hierbij. Het etiketteren van de zakjes inclusief vermelding van patiënt- en geneesmiddelgegevens en inname–instructies maakt onderdeel uit van dat proces.

Gebruikers

Van alle inwoners van Nederland kreeg in de afgelopen twaalf maanden iets meer dan 2% minimaal één keer een geneesmiddel waarbij sprake was van een weekterhandstelling. Vooral bij ouderen wordt hiermee het geneesmiddelgebruik geoptimaliseerd.
Bijna een kwart van de 80-plussers ontvangt geneesmiddelen via een weeklevering.
De gemiddelde leeftijd waarop mensen voor het eerst geneesmiddelen in een weekdoseersysteem krijgen, is 70 jaar. Onder de 50 jaar bedraagt het aandeel weekleveringspatiënten slechts 0,3%. Dat zijn vooral patiënten die antipsychotica gebruiken. Vanaf de leeftijd van ongeveer 75 jaar stijgt het aandeel van mensen dat gebruikmaakt van weekdoseersystemen sterk.
Van de personen die weekleveringen krijgen is 61% een vrouw en 39% een man. Dat kan deels worden verklaard omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, waardoor sowieso meer vrouwen geneesmiddelen gebruiken. 56% van alle geneesmiddelgebruikers is een vrouw. Bovendien: omdat ze ouder worden, overleven ze hun mannelijke partners meer dan omgekeerd en kunnen vrouwen voor en de geneesmiddelzorg nog zonder weekleveringen verzorgen, waar dat
andersom veel minder gebeurt.

Geneesmiddelen

Patiënten die gebruikmaken van weekdoseersystemen krijgen gemiddeld 6,1 geneesmiddelen via de medicijnrol. Tussen de 70 en 77 jaar is dat gemiddelde met 7,2 geneesmiddelen het hoogst. Daarboven daalt het gemiddelde aantal geneesmiddelen via weekleveringen weer. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de relatief gezonde ouderen, die weinig geneesmiddelen gebruiken, tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen, terwijl de ouderen die veel (farmaceutische) zorg nodig hebben meer in verpleeghuizen verblijven. Omdat de SFK geen totaalbeeld heeft van de verstrekkingen in deze instellingen, zijn deze patiënten niet meegenomen in deze cijfers.
Overigens krijgen patiënten met weekdoseersystemen ook geneesmiddelen die niet in zo’n systeem kunnen worden verstrekt. Buiten de medicijnrol om worden vooral laxantia verstrekt, onder meer Movicolon-poeder in zakjes. Ook acenocoumarol, een antistollingsmiddel, wordt voor een groot deel buiten de weekleveringen om verstrekt. Dat komt omdat naar aanleiding van de controles door de trombosedienst de dosering van deze tabletten regelmatig kan wijzigen.

Figuur 1: Aandeel bevolking met medicijnrol en het gemiddeld aantal middelen daarin (2014 - naar leeftijd).

Aandeel van de bevolking met medicijnrol naar leeftijd in 2014

Vanaf 75 jaar stijgt aandeel mensen met medicijnrol sterk.


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top