Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / 3% van de bevolking gebruikt een GDV

3% van de bevolking gebruikt een GDV

14 december 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 50

Nederlandse openbare apotheken verstrekken in 2023 naar verwachting aan 562.000 mensen geneesmiddelen via een GDV, ruim 3% van de bevolking. Ondanks een toenemende vergrijzing is dit percentage al jaren stabiel. De gemiddelde leeftijd van een GDV-gebruiker bedraagt 74 jaar. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Een geïndividualiseerde distributievorm (GDV, ook wel baxterrol genoemd) is een verpakkingsvorm waarin de geneesmiddelen per dag en per innametijdstip zijn geordend en gereedgemaakt in afzonderlijke compartimenten. Een GDV wordt meestal gebruikt voor het ondersteunen van goed en veilig geneesmiddelgebruik voor patiënten met ordeningsproblemen, en omvat naast de distributie ook bijbehorende farmaceutische zorg en begeleiding.
In 2023 maken naar verwachting zo’n 562.000 mensen gebruik van een GDV via openbare apotheken. De SFK heeft alleen zicht op het extramurale gebruik van baxterrollen; WLZ-cliënten met verblijf en behandeling in een instelling tellen hierbij dus niet mee.

Ouderen

GDV-gebruikers zijn meestal ouderen: driekwart van de GDV-gebruikers is 65 of ouder, en 60% is 75 of ouder. De gemiddelde leeftijd bedraagt 74 jaar. In de meetperiode – 2018 tot en met 2023 – is het aandeel 75-plussers in de Nederlandse bevolking gegroeid van zo’n 8,5% naar 10%. Ondanks deze vergrijzing is het aantal GDV-gebruikers als percentage van de bevolking stabiel gebleven op zo’n 3,3%.
Van de mensen jonger dan 65 jaar maakte in 2023 slechts 1% van de bevolking gebruik van een GDV, hetzelfde als in 2018. Van de groep 65- tot en met 74-jarigen gebruikte in 2023 5,1% van de bevolking een GDV. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 toen dit 4,5% betrof. In de hoogste leeftijdscategorie – mensen van 75 jaar en ouder – gebruikte in 2023 19,7% van de bevolking een GDV, en in 2018 was dat nog 22,4%.
GDV-rollen werden in 2023 meestal verstrekt voor een periode van twee weken. Bij 83% van het totale aantal verstrekte GDV-weken – het aantal rollen vermenigvuldigd met de gebruiksperiode in weken – was dat het geval. 1-wekelijkse rollen waren goed voor 11% van de verstrekte GDV-weken, 3-wekelijkse voor 4% en 4-wekelijkse voor 2%.

Het CBb heeft op 21 november 2023 een uitspraak gedaan over de prestatie GDV
waardoor
nog onduidelijk is wat voor 2023 de financiële ontwikkelingen op GDV-gebied zijn.
Deze ontwikkelingen zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

GDV-gebruikers als % van de bevolking en naar leeftijdscategorie (2018-2023)

GDV-gebruikers als % van de bevolking en naar leeftijdscategorie (2018-2023)

Vooral mensen boven de 75 jaar maken gebruik van een GDV

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top