Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Tariefinkomsten stijgen, maar minder dan inflatie

Tariefinkomsten stijgen, maar minder dan inflatie

6 juli 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 27/28

De vergoeding die een gemiddelde apotheek ontvangt voor farmaceutische zorgactiviteiten is in 2022 met 4,4% toegenomen tot ongeveer € 714.000. Deze toename bleef achter bij de inflatie van 10% die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2022 vaststelde.

De farmaceutische zorgactiviteiten van openbare apotheken omvatten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gedefinieerde prestaties. Voor deze prestaties ontvangen apothekers een vergoeding, waarbij de tarieven worden vastgesteld na een onderhandelingsproces tussen verzekeraars en apothekers(collectieven). De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek ontving in 2022 € 714.000 aan tariefinkomsten voor prestaties die verzekeraars vergoedden. Dat is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2021. Deze toename is lager dan de inflatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde. Deze kwam volgens het CBS in 2022 uit op 10,0%.

Uitgiftes

Het overgrote deel (€ 702.000) van de tariefinkomsten ontvangen apothekers voor het klaarmaken, controleren en uitgeven van receptplichtige geneesmiddelen, al dan niet met een begeleidingsgesprek. Het aantal verstrekkingen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen door de gemiddelde apotheek bedroeg in 2022 ruim 102.000, 1,5% meer dan in 2021.
Vooral het aantal eerste uitgiftes nam in 2022 toe (+4,4%). Zo steeg bijvoorbeeld het aantal eerste uitgiftes van antibiotica met ruim 14%, waarschijnlijk gerelateerd aan corona-maatregelen in 2021 om contacten te vermijden. Het aantal vervolguitgiftes bleef ongeveer gelijk aan 2021 (+0,1%). De overige tariefinkomsten (ruim € 11.000) zijn afkomstig van prestaties die niet direct zijn gerelateerd aan het verstrekken van een geneesmiddel, zoals het uitvoeren van een medicatiebeoordeling of farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of -ontslag.
Bovenstaande cijfers gelden voor de gemiddelde openbare apotheek. Als we inzoomen op de verschillende apotheeksoorten, dan zien de cijfers er anders uit. De reguliere wijkapotheken vormen verreweg de grootste groep. Voor deze groep bedroeg het aantal verstrekkingen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen in 2022 gemiddeld ruim 111.000 per apotheek. Voor dienstapotheken was dit gemiddeld bijna 30.000 verstrekkingen per apotheek, en de gemiddelde poliklinische apotheek had ruim 68.000 verstrekkingen.

Tariefinkomsten met 4,4% gestegen ten opzichte van 2021

Tariefinkomsten uit verzekerde zorg voor gemiddelde openbare apotheek - inclusief continuïteitsbijdrage (blauw) in 2020

Tariefinkomsten uit verzekerde zorg voor gemiddelde openbare apotheek - inclusief continuïteitsbijdrage (blauw) in 2020

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top