Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Veel meer huisartsenvoorschriften

Veel meer huisartsenvoorschriften

20 september 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 38

Huisartsen schreven in de eerste helft van 2007 ruim 7 procent vaker een geneesmiddel voor. Hiermee zet de trend zich voort die in het eerste jaar in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel waarneembaar was. Deze toename wordt maar ten dele verklaard door de stijging van het huisartsenbezoek.

In de eerste helft van 2007 vertoonde het aantal voorschiften door huisartsen opnieuw een sterke groei. Het aantal huisartsenvoorschriften van receptgeneesmiddelen steeg met 7,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Bij specialisten was dit 2,9 procent. Omdat het aandeel voorschriften van de huisarts in de openbare apotheek veel groter is dan dat van de specialist, bedroeg de totale stijging 6,3 procent. Ook in 2006, het eerste jaar van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel, deed zich een vergelijkbare stijging voor. Toen steeg het aantal verstrekkingen met 6,5 procent. In de 5 jaar daarvoor steeg het aantal voorschriften voor receptgeneesmiddelen jaarlijks met gemiddeld 3,9 procent. Het hogere aantal voorschriften blijkt niet van invloed op het gemiddelde aantal standaarddagdoseringen (DDD's) per recept. Dit nam in 2007 zelfs licht toe.

Zorgcontacten

Zoals hierboven al gememoreerd nam in 2006 het aantal huisartsvoorschriften sterk toe. In PW 46 van dat jaar brachten we dat in verband met een verwachte stijging van het aantal huisartsenconsulten van 10 procent, waar Zorgverzekeraars Nederland toen melding van maakte. Onlangs meldde het NIVEL eveneens een sterke stijging van het aantal consulten, maar gaf het tegelijkertijd aan dat het aantal zorgcontacten in 2006 maar 1,7 procent hoger was dan het jaar daarvoor . Dit laatste komt vooral doordat voormalig particulier verzekerden iets vaker de gang naar de huisarts hebben gemaakt. De cijfers over het aantal consulten en zorgcontacten zijn niet per definitie strijdig. Er is sprake van een zorgcontact als er bij een patiënt een verwijzing plaatsvond óf er een geneesmiddel werd voorgeschreven óf een diagnose werd geregistreerd. Deze stijging aantal zorgcontacten vormt maar een gedeeltelijke verklaring voor het toegenomen aantal voorschiften. Zeker omdat niet elk zorgcontact tot een voorschrift voor één of meer geneesmiddelen leidt.

Herhaalrecepten

In de nieuwe tariefstructuur van de huisartsen mag een bedrag van €4,50 in rekening worden gebracht voor het uitschrijven van een herhaalrecept zonder consult. Dit is ongeacht het aantal geneesmiddelen op het recept. In het oude stelsel was er alleen een vergoeding voor herhaalrecepten bij particulier verzekerden. Uit het onderzoek van het NIVEL bleek dat het aantal herhaalrecepten in 2006 zo'n 34 procent hoger was dan geraamd. Het aantal herhaalrecepten van huisartsen steeg in 2006 ook in de openbare apotheken, maar wel in veel mindere mate. De herhaalreceptuur nam met 7,6 procent toe en waarmee een groot deel van de voorschriftenstijging kan worden verklaard. Het aantal eerste voorschriften nam met 3,5 procent toe. Beide percentages zijn aanzienlijk hoger dan in de jaren daarvoor.

 

Figuur 1: Ontwikkeling aantal voorschriften naar soort voorschrijver, 2002 – 2007

In de eerste helft van 2007 vertoonde het aantal voorschiften van huisartsen een sterke groei. Hiermee zet de trend zich voort die zich voor het eerst in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel voordeed.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top