Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-01.htm

1 juli 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 1

Per 1 januari van dit jaar is de receptregelvergoeding die openbare apotheken in rekening mogen brengen bij het aƒ everen van receptgeneesmiddelen met 65 cent verhoogd tot ƒ 11,85 (excl. BTW) (figuur 1). De verhoging van de receptregelvergoeding is een uitvloeisel van het convenant dat de Minister van Volksgezondheid op 8 oktober 1999 met de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, gesloten heeft. In ruil voor de verhoging van het kortingspercentage dat apothekers verplicht moeten doorberekenen in de geneesmiddelenprijzen van 3,5% tot 6,82%, kunnen de apothekers in de periode 2000-2002 een gefaseerde verhoging van de receptregelvergoeding tegemoet zien. Hiervan is nu de eerste stap gerealiseerd.

Complexe berekening

Aan de aanpassing van de receptregelvergoeding ligt een complexe berekening ten grondslag. In hoofdlijnen is de verhoging van 65 cent als volgt opgebouwd:

1. Extra praktijkkostenvergoeding +ƒ 1,26

De praktijkkostenvergoeding voor de normapotheek is verhoogd van ƒ 596.519 naar ƒ 676.531. Van de verhoging heeft een kleine ƒ 35.000 betrekking op personeelskosten. Het norminkomen voor de gevestigde apotheker is bijgesteld van ƒ 178.751 naar ƒ 182.326. Dit norminkomen komt overeen met een brutojaarsalaris van ongeveer ƒ 130.000.

2. Wegvallen forfaitaire verrekening inkoopvoordelen +ƒ 0,49

In samenhang met de verhoging van het verplicht door te berekenen kortingspercentage in de geneesmiddelenprijzen komt de verrekening van inkoopvoordelen via de receptregelvergoeding te vervallen.

3. Invoering aftrek voor stimulansopbrengsten - ƒ 0,35

Medio 1999 heeft de minister van VWS een aanwijzing gegeven, die erop neer komt dat de gemiddeld gerealiseerde stimulansopbrengst in mindering wordt gebracht op de receptregelvergoeding. De stimulansregeling dateert uit 1988 en dient ertoe apotheken te stimuleren om generieke geneesmiddelen en parallelgeïmporteerde geneesmiddelen af te leveren. Deze geneesmiddelen zijn in zijn algemeenheid goedkoper dan het originele merkgeneesmiddel. Als bonus kreeg de apotheker een derde van het prijsverschil tussen het originele merkgeneesmiddel en het goedkopere geneesmiddel dat in plaats hiervan werd afgeleverd. Hoewel de stimulansregeling op zichzelf blijft bestaan, wordt de apotheker hiervoor thans op voorhand gekort in de receptregelvergoeding. Voorheen legden zorgverzekeraars apothekers in bepaalde gevallen een boete op als er door de apothekers te weinig werd gesubstitueerd. Met de aftrek van de stimulansopbrengsten in de receptregelvergoeding zien veel zorgverzekeraars en apothekers af van dergelijke verrekeningsafspraken.

4. Verlaging receptregelvergoeding in verband met meer receptregels - ƒ 1,00

Bij de vaststelling van het nieuwe tarief is rekening gehouden met de toename van het geneesmiddelengebruik. De rekennorm is verhoogd van 66.200 receptregels naar 72.000 receptregels.

5. Naverrekening 1998 en 1999 (eenmalig) +ƒ 0,25

Naast een technische correctie op de receptregelvergoeding van 1999 is er een tijdelijke opslag in de receptregelvergoeding van het jaar 2000 verwerkt, omdat - zoals blijkt uit waarnemingen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen - de apothekers in 1998 meer inkoopvoordelen hebben doorberekend dan de taakstelling die de Minister van Volksgezondheid hen had opgelegd.

Figuur 1: apotheekvergoeding (ƒ) per WTG-voorschrift

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top