Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-13.htm

31 maart 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 13

Het ledental van de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers, is de grens van 4.000 gepasseerd. Volgens opgave van de ledenadministratie van de KNMP telde de KNMP op 1 januari 2000 exact 4.051 leden (tabel 1). Dit betekent dat van alle Nederlandse apothekers 88% bij de KNMP is aangesloten. Het totaal van 4.051 leden betreft een toename van 126 ten opzichte van de situatie het jaar daarvoor.

Merendeel in openbare farmacie

Meer dan de helft van alle apothekers is werkzaam in de openbare farmacie. Het gaat hierbij om 2.217 apothekers waarvan bijna tweederde apotheekeigenaar is. Vooral de toename van het aantal leden dat de ziekenhuisfarmacie beoefent is opvallend. Dit is met 9% gestegen tot 399 personen. Met andere woorden ongeveer 1 op de 10 KNMP-leden is werkzaam in een ziekenhuisapotheek. Een vergelijkbaar verhoudingscijfer geldt er voor de industrieapothekers waarvan er 409 zijn aangesloten bij de KNMP.

Steeds meer vrouwen

Steeds meer vrouwen kiezen voor het beroep van apotheker. Dit blijkt ook uit de samenstelling van het ledenbestand van de KNMP. De afgelopen vier jaar is het procentuele aandeel van de vrouwelijk leden gestegen van 35,9% tot 39,4%. Afgezien van het feit dat vrouwelijke apothekers verhoudingsgewijs minder kiezen voor een betrekking bij de farmaceutische industrie wijkt hun voorkeur voor de werkkring niet sterk af van die bij hun mannelijke collega?s. Het verhoudingsgewijs geringere aantal vrouwelijke apotheekeigenaren is vooral een erfenis vanuit het verleden. Onder de nieuwe apotheekeigenaren hebben de vrouwen zelfs de overhand.

Aantal apotheken blijft toenemen

In samenhang met de ontwikkeling van nieuwbouwgebieden op de zogeheten VINEX-locaties en het geliberaliseerde overheidsbeleid ten aanzien van apotheekvestigingen blijft het aantal apotheken in Nederland toenemen (tabel 2). Dit laatste is vooral een uitvloeisel van het regeringsbeleid van het vorige kabinet Paars I. Vanuit de gedachte dat het ontstaan van meer distributiepunten leidt tot meer concurrentie en dat meer concurrentie leidt tot lagere prijzen, heeft de overheid toen een beleid ingezet dat ertoe moet leiden dat meer partijen zich gaan bezighouden met het exploiteren van apotheken. Eisen die vroeger aan apotheken werden gesteld, zijn niet langer van kracht. Hierbij gaat het onder meer om de 24-uur-beschikbaarheid en de faciliteiten voor eigen bereidingen. Sinds 1999 kunnen bovendien ook niet-apothekers een apotheek in eigendom hebben. Afgezien van de Britse keten Boots, die in 1999 6 nieuwe verkooppunten opende, zijn het vooral de farmaceutische groothandels die van de verruimde mogelijkheden gebruik hebben gemaakt door apotheken op te kopen om zo hun omzet veilig te stellen. Op 1 januari van dit jaar waren er in Nederland 1.588 openbare apotheken. De afgelopen paar maanden zijn hier overigens al weer 15 apotheekvestigingen aan toegevoegd.

Tabel 1: leden van de KNMP per 1 januari 2000

Mannen

Vrouwen

Totaal

Gevestigde apothekers

1.003

429

1.432

Tweede apothekers

326

459

785

Ziekenhuisapothekers

235

164

399

Industrie-apothekers

278

131

409

Apothekers elders werkzaam

235

137

372

Apothekers zonder functie

290

215

505

Totaal Nederland

2.367

1.535

3.902

    

Apothekers verblijvend in het buitenland

89

60

149

Totaal generaal

2.456

1.595

4.051

Bron: Ledenadministratie KNMP

Tabel 2: openbare apotheken in Nederland in 1999

Toename aantal apotheekvestigingen

Nieuw gevestigd door leden KNMP

22

Nieuw gevestigd door niet-KNMP-leden

8

Nieuwvestiging op platteland

9

Nieuwvestiging in stedelijk gebied

21

Apotheken opgeheven

11

Toename aantal apotheekvestigingen

19

  

Totaal aantal apotheken

Apotheken waarvoor zakelijke contributie wordt betaald

1.394

Apotheken waarvoor geen zakelijke contributie wordt betaald

194

Totaal aantal apotheken

1.588

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top